Dosyalar

Yeni Kayıt

9210

1- Dilekçe (vekaleten yapılan tescil başvurusunda, söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti)
2- Gerçek Kişiler İçin Oda Kayıt Beyannamesi
3- Vergi levhasının fotokopisi ile vergi dairesince tutulan yoklama tutanağı veya mükellef görüntüleme (2 adet)
4- Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)
5- Sicil Müdürlüğü veya noterden düzenlenmiş imza beyannamesi

       Not: İmza Beyannameleri “mersis talep no” belirtilmek suretiyle herhangi bir sicil müdürlüğünde de düzenlenebilmektedir.

       Not: Yabancı ülkede bulunan imzaya yetkili kimselerin imza beyanı, bunların imzalarının o ülkedeki Türk konsolosluğu ya da o ülke mevzuatı uyarınca yetkili makamlarca onaylanması suretiyle düzenlenebilir. Yabancı ülke makamlarınca düzenlenen imza beyanlarının, Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylatılması ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte Müdürlüğe verilmesi zorunludur.

6- Yabancı uyruklu kişiler için noter tasdikli pasaport ve tercümesi / Mavi kart / Yabancı kimlik numarası var ise, yabancı kimlik numarasını gösteren belge (çalışma/ikamet/geçici koruma vb.) (1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not : Yabancı uyruklu kişilerin pasaport ile kaydı sırasında öncelikle bu kişilerin müdürlüğümüz tarafından sisteme tanıtılması gerekmekte olup, mersis üzerinden başvuru yapmadan önce pasaport tercüme fotokopisi, potansiyel vergi numarası ve adres (yurtiçi veya yurtdışı) ile müdürlüğümüze başvurulması gerekmektedir.

7- Fotoğraf (2 adet)
8- Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine göre düzenlenen Taahhütname

Not : (1) İşletme sahibinin velayet veya vesayet altında bulunması veyahut kendisine bir yasal temsilci atanmış olması gibi ehliyeti ilgilendiren hallerde ise veli/vasi/yasal temsilci olan bu kişilere ait ticaret sicili müdürlüğünce düzenlenmiş imza beyannamesi, nüfus cüzdanı fotokopisi(2 adet)
(2) Sadece ticaret siciline kayıt olacak gerçek kişi yeni kayıt işlemlerinde gerçek kişiler için oda kayıt beyannamesi dışındaki evraklar hazırlanır.DİLEKÇE, FORM ve BEYANNAMELER

  • Gerçek Kişi Oda Kayıt Beyannamesi (52,50 KB)
  • Yeni Kayıt Dilekçesi (Anonim ve Limited Şirket Haricindekiler için) (45,00 KB)
  • Taahhütname (31,50 KB)