MALİYEDEN FİİLİ ENVANTER DENETİMİ UYARISI

7265

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ilçemizde Ocak ayında fiili envanter denetimleri yapılacağı bildirildi.. 

T.C. gelir İdari Başkanlığı Antalya Vergi Dairesi Denetim gurup Müdürlüğü’nden odamıza ulaşan 31.12.2007 tarih ve 1210 sayılı yazıda Antalya merkez ve ilçelerinde bulunan ve emtia alım satımı ile imalatı yapan mükellefleden yüksek tutarlı stok bulunduranlar, sürekli devreden KDV beyan eden mükelleflerin riskli mükellefler grubuna alındığı, bu mükellefler arasından Vergi Dairesi Başkanlığımızca seçilenler nezdinde Başkanlığa bağlı Vergi Denetmenleri aracılığıyla Ocak 2008 ayı içerisinde fiili envanter denetiminin yapılacağı bildirilmiştir. Söz konusu denetimler ile ilgili olarak üyelerimizin bilgilendirilmesi talep edilmiştir. Söz konusu yazıda yer alan açıklamalar aşağıya çıkarılmış olup, mağdur duruma düşülmemesi için yazıda belirtilen husulara göre hareket edilmesi ve gerekli hazırlıkların yapılması önemle rica olunur. T.C. gelir İdari Başkanlığı Antalya Vergi Dairesi Denetim gurup Müdürlüğü’nden odamıza ulaşan 31.12.2007 tarih ve 1210 sayılı yazısı: Gelir İdaresi Başkanlığımızca, mükellef odaklı hizmet anlayışına paralel olarak kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında 2008 yılı Ocak ayı içerisinde yapılacak olan fiili envanter çalışmaları hususunda, Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı olarak odanız ve üyelerini bilgilendirmek ve önceden yapacaklarımızı paylaşmak amacıyla aşağıda yer alan açıklamaları yapma lüzumu hasıl olmuştur. I-FİİLİ ENVANTER KAPSAMINDAKİ MÜKELLEFLER

Bu çalışmanın kapsamının belirlenmesinde aşağıda yer alan kriterler doğrultusunda hareket edilecektir.
• Antalya merkez ve ilçelerinde bulunan ve emtia alım satımı ile imalatı yapan mükelleflerimizden yüksek tutarlı stok bulunduranlar
• Sürekli devreden KDV beyan eden mükellefler
Riskli mükellefler grubuna alınmış olup, bu mükellefler arasından Vergi Dairesi Başkanlığımızca seçilenler nezdinde Başkanlığımıza bağlı Vergi Denetmenleri aracılığıyla Ocak 2008 ayı içerisinde fiili envanter denetimi yapılacaktır
          
II-MÜKELLEFLERİMİZİN YAPMALARI GEREKEN İŞLEMLER
           
Bilindiği üzere ;213 sayılı V.U.K hükümleri uyarınca emtia alım satım ve imali ile uğraşan mükelleflerimizin her takvim yılının son günü olan 31 Aralık tarihinde, işletmelerinde bulunan emtia ve hammaddeleri saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle kesin ve müfredatlı bir şekilde tespit etmeleri ve kayıtlarını da fiili duruma uygun hale
getirmeleri gerekmektedir Yapılacak fiili envanter denetimleri ile mükelleflerimizin 2007 yılı dönem sonu stoklarını vergi mevzuatına uygun bir şekilde, fiili (işletmede o an bulunan emtia) ve kaydi (kanuni defter ve belgelere göre bulunması gereken emtia) olarak, miktar ve fiyat bazında doğru olarak tespit edip etmedikleri kontrol edilecektir. Yapacağımız bu çalışmalarda amacımız, mükelleflerimizin vergi bilincini arttırmak suretiyle kayıtlı ekonomi içinde yer almalarını özendirmektir. Ocak 2008 ayı içerisinde nezdinde stok sayım çalışması yapılacak olan mükelleflerimizin ilk etapta envanter defter ve listeleri alınarak, ay içerisinde Başkanlığımızca uygun görülen günde işyerinde fiili envanter denetimi yapılacaktır. III – FİİLİ ENVANTER SIRASINDA YARDIMCI OLUNMAMASI YA DA FİİLİ ENVANTER SONUCU FARK ÇIKMASI DURUMU Yapılacak envanter denetimleri esnasında; A- Stok sayımı yapmadığı tespit edilen veya ibraz edilmesi gereken defter ve belgeleri ibraz etmeyen mükellefler incelemeye alınacak olup,
 213 sayılı V.U.K.’nun ;
i. 30/3.maddesinde hükmü gereğince 2007 takvim yılı vergi matrahlarının re’sen takdir edileceği,
ii. İnceleme sonucunda tarh edilecek vergiler üzerinden 341 ve 344. maddelere göre vergi ziyai cezası kesileceği,
iii. Mük. 355. maddesi hükmü gereğince özel usulsüzlükcezası kesileceği ,
iv.  359/a -2. maddesi hükmü gereğince defter ve belgelerin gizlenmiş olacağından kaçakçılık fiili işlenmiş sayılacağı,
v. Ayrıca anılan kanunun 359/a-2 ve 367. madde hükümleri gereği ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına uç duyurusunda bulunularak, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasının isteneceği,
vi. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29. maddesine istinaden indirim konusu yapılan KDV’lerin aynı kanununun 34. ve 54. maddelerine göre belgelendirilmemiş sayılacağından reddedileceği,
vii. Yapılan inceleme neticesinde mükellef adına salınacak vergiler ile kesilecek cezalar konusunda 213 sayılı V.U.K.’nun Ek 11. maddesi uyarınca “Tarhiyat Öncesi Uzlaşma” hakkının bulunmayacağı, B-Kaydi envanter farkı tespit edilen mükellefler derhal incelemeye alınacak olup,
213 sayılı V.U.K.’ nun;
1. 30/3. maddesinde hükmü gereğince 2007 takvim yılı vergi matrahlarının re’sen takdir edileceği,
2. İnceleme sonucunda tarh edilecek vergiler üzerinden 341 ve 344. maddelere göre vergi ziyaı cezası kesileceği,
3. 353. maddesi hükmü gereğince özel usulsüzlük cezası kesileceği,
4. Belgesiz alış tespit edilen mükellefler hakkında ayrıca 3065 sayılı KDV Kanununun 9/2. maddesi uyarınca sorumlu sıfatıyla ziyaa uğratılan KDV’lerin cezalı olarak aranacağı,
Hususları bilinmelidir.
Yukarıda açıkça ifade edildiği gibi Vergi Denetmenleri tarafından yapılacak fiili envanter denetimi sonucunda; stok sayımı yapmadığı veya yapılan sayım sonucunda stoklarında fark bulunduğu tespit edilen mükelleflerimiz vergi incelemesine alınacağından, söz konusu incelemelere taraf olmamak için, 31 Aralık tarihinde mükelleflerimizin mutlaka stok sayımını yapmaları ve stok uyumunu fiili ve kaydi ortamda miktar ve tutar bazında sağlamaları gerekmektedir. Mükelleflerimizin, yapacağımız bu denetimlerde olumsuz ve cezai bir işleme tabi olmamaları için yukarıda da belirtildiği gibi fiili ve kaydi envanterlerini yapıp miktar ve fiyat uygunluklarını sağlayacaklarına inanıyorum.