Tür Değişikliği ile İlgili Karar Nisapları

13612

TÜR DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KARAR NİSAPLARI

Kanunun 421 inci Maddesinin Beşinci Fıkrasının b Bendi Hükmü Saklı Olmak Şartıyla Anonim Ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerde Tür Değiştirme Kararı

TTK.189/1-a

Esas veya çıkarılmış sermayenin 2/3 ni karşılaması şartıyla genel kurulda mevcut oyların 2/3 ile alınır

Limited şirkete dönüştürme halinde, ek ödeme veya kişisel edim yükümlülüğü doğacaksa tüm ortakların onayıyla alınır.

Bir Sermaye Şirketi Bir Kooperatife Dönüşecekse Tür Değiştirme Kararı

TTK.189/1-b

Tüm ortakların onayı ile alınır
Limited Şirketlerde Tür Değiştirme Kararı

TTK.189/1-c

Sermayenin en az ¾ üne sahip bulunmaları şartıyla, ortakların ¾ ü tarafından karar alınır
Kooperatiflerde Tür Değiştirme Kararı

TTK.189/1-d1

Ortakların en az 2/3 sinin temsil edilmesi şartıyla genel kurulda mevcut oyların çoğunluğu ile karar alınır.
Kooperatiflerde Tür Değiştirme Kararı, Ek Ödeme, Diğer Kişisel Edim Yükümlülükleri Veya Kişisel Sorumluluk Getiriliyorsa Veya Bu Yükümlülükler Veya Sorumluluklar Genişletiliyorsa,

TTK.189/1-d2

Kooperatife kayıtlı ortakların 2/3 sinin olumlu oyu ile karar alınır
Kollektif Ve Komandit Şirketlerde Tür Değiştirme Planı

TTK.189/1-e

Bütün ortakların oybirliği ile onanır.(Ancak şirket sözleşmesinde ortakların tümünün 2/3 sinin olumlu oyu ile bu kararın alınabileceği öngörülebilir)
MADDE 189 – (1) Yönetim organı (DEĞİŞİK İBARE RGT: 09.08.2016 RG NO: 29796 KANUN NO: 6728/68) (KOD 1) tür değiştirme planı ile yeni türün şirket sözleşmesini genel kurula sunar. Tür değiştirme kararı aşağıdaki nisaplarla alınır:

a) Kanunun 421 inci maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendi hükmü saklı olmak şartıyla anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, esas veya çıkarılmış sermayenin üçte ikisini karşılaması şartıyla, genel kurulda mevcut oyların üçte ikisiyle; limited şirkete dönüştürme halinde, ek ödeme veya kişisel edim yükümlülüğü doğacaksa tüm ortakların onayıyla;

b) Bir sermaye şirketinin bir kooperatife dönüşmesi halinde tüm ortakların onayıyla;

c) Limited şirketlerde, sermayenin en az dörtte üçüne sahip bulunmaları şartıyla, ortakların dörtte üçünün kararıyla;

d) Kooperatiflerde;

1. Ortakların en az üçte ikisinin temsil edilmeleri şartı ile, genel kurulda mevcut oyların çoğunluğuyla,

2. Ek ödeme, diğer kişisel edim yükümlülükleri veya kişisel sorumluluk getiriliyorsa veya bu yükümlülükler veya sorumluluklar genişletiliyorsa, kooperatifte kayıtlı ortaklarının üçte ikisinin olumlu oyuyla,

e) Kollektif ve komandit şirketlerde tür değiştirme planı bütün ortakların oybirliğiyle onanır. Ancak, şirket sözleşmesinde ortakların tümünün üçte ikisinin olumlu oyuyla bu kararın alınabileceği öngörülebilir.

(2) Yönetim organı tür değiştirmeyi ve yeni şirketin sözleşmesini tescil ettirir. Tür değiştirme tescil ile hukuki geçerlilik kazanır. Tür değiştirme kararı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilir.