Dosyalar

Adres Değişikliği İşlemleri

13572

1. Dilekçe (yönetim kurulu veya temsile yetkilendirilen üye ya da üyeler tarafından imzalanır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenir.)

2. Adres değişikliği ile ilgili noter tasdikli yönetim kurulu kararı(1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not : Yeni adresin doğruluğunun ulusal adres veri tabanından kontrol edilmesi gerekmektedir. Mersis başvurunuzda oluşacak olan adrese göre kararınızı düzenleyiniz.

3. Belediye numarataj çalışması nedeniyle meydana gelen adres değişikliğinde, unvan ile tescilli adres ve yeni adresin belirtildiği belediye yazı aslıDİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terkin ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Adres Değişikliği Karar Örneği (11,70 KB)