Dosyalar

Temsil Yetkisinin Sınırlandırılmasına İlişkin İç Yönerge İşlemleri

23791

ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM,TEMSİL VE SINIRLI YETKİLİ ATANMASI;

1. Anonim şirket yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur.
2. Yönetim kurulu genel kurul tarafından seçilir.
3. Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer.
4. Yönetim kurulu, ticari mümessil ve ticari vekiller atayabilir.
5. Yönetim, devredilmediği takdirde yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.
6. Yönetimin Devri, (TTK 367) yönetim kurulu, esas sözleşmeye konulacak bir hüküm ile ve hazırlayacağı iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir ve bu iç yönerge şirket yönetimini düzenler. Yönetimin devri için esas sözleşmede hüküm bulunması gerektiğinden esas sözleşmenin idare maddesinde tadil yapılması ve genel kurul onayından sonra sözleşme değişikliğinin tescil ve ilan ettirilmesi gerekir. Sözleşme değişikliğinden sonra yönetim devri konusunda yetki alan yönetim kurulu üyeleri tarafından iç yönerge hazırlanır, ancak hazırlanan bu iç yönerge tescil ve ilana tabi değildir, iç yönerge şirketin iç işlemleri ile ilgilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler.
7. Esas sözleşmede aksi öngörülmemiş veya yönetim kurulu tek kişiden oluşmuyorsa temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Şirketin temsil ve ilzam şeklini esas sözleşme hükümlerine göre yönetim kurulu belirler.
8. Temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.
9. Sınırlı Yetki İle Temsilin Devri (TTK md 371/7) Yönetim kurulu, yukarıda belirtilen temsilciler dışında, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, 367 nci maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir, iç yönergenin tam metni yönetim kurulu kararına yazılarak iç yönerge kabul edilir, kabul kararı noter tasdikli olarak, iç yönerge(noter onayına gerek yok) ise bütün sayfaları yönetim kurulu tarafından imzalanmış ( ıslak imza) olarak ticaret sicilinde tescil ve ilan ettirilir.Sadece temsil yetkisinin devri var ise esas sözleşmenin temsil maddesinde tadil yapılmasına gerek yoktur. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Bu fıkra uyarınca yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir.
10. Sınırlı Temsil Yetkisi ile birlikte yönetim devri de var ise; yönetimin devrinden dolayı şirketin idaresi maddesinde tadil yapılarak genel kurulda sözleşme değişikliği onaylanır, tadil tasarısı tescil ve ilan ettirilir (tadil tasarısı iç yönergenin tescili ile birlikte de eşzamanlı olarak da yapılabilir),yönetim kurulu tarafından sınırlı yetkili atanması ve yönetim devri ile ilgili iç yönerge hazırlanır, iç yönergenin tam metninin yer aldığı yönetim kurulu kararı ile iç yönerge kabul edilir, kabul kararı noter tasdikli olarak, iç yönerge(noter onayına gerek yok) ise bütün sayfaları yönetim kurulu tarafından imzalanmış (ıslak imza) olarak ticaret sicilinde tescil ve ilan ettirilir.
11. İç yönerge harç alınmaksızın ticaret siciline tescil edilir. İlgileri tarafından tamamının ilanı talep edilmedikçe, tescil edilen iç yönergenin sadece görev ve yetkilere ilişkin bölümü ilan edilir. İç yönerge kapsamında tescil edilecek sınırlı yetkililer için tarifedeki temsil harcı alınır.

TEMSİL YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN İÇ YÖNERGE TESCİLİ

1. Dilekçe (Limited şirketlerde müdürler tarafından, anonim şirketlerde yönetim kurulu veya temsil ve ilzama yetkilendirilen üye ya da üyeler tarafından imzalanmalıdır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
2. Şirket sözleşme/esas sözleşme değişikliğine ilişkin tadil tasarısı: anonim şirketlerde sınırlı yetki ile temsilci atanması sırasında sözleşme değişikliğine gerek yok, ancak sınırlı yetki ile temsilci atanması sırasında yönetim devri de var ise şirketin idare maddesi tadil edilir, limited şirketlerde ise müdürler yönetim devri yapamaz, sınırlı yetkiye sahip kişileri atayabilir, bu kişilerin seçilmesi kanunda düzenlendiği için şirket sözleşmesinde tadil yapılmaz.

Not : Tadil tasarısı hazırlanması gerekiyor ise ayrıca ŞİRKET SÖZLEŞME/ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ başlığındaki işlemler de yerine getirilir.

3. Yönetim kurulu/müdürler kurulu tarafından hazırlanmış iç yönerge
Not : İç yönergenin her sayfası yönetim kurulu/müdürler tarafından imzalanır.İç yönergenin noterden onaylanmasına gerek yoktur.
4. İç yönergenin kabulüne ilişkin noter tasdikli yönetim kurulu/müdürler kurulu kararı

Not : Kararda iç yönergenin tamamının aynen yazılması gerekir.

5. Sınırlı yetki verilen kişilerin seçilmesi ve iç yönergeye atıf yapılarak seçilen kişilere sınırlı yetki verilmesi ile ilgili noter tasdikli yönetim kurulu / müdürler kurulu kararı

Not : Kararda, sınırlı yetkili kişiler seçilir ve yetkileri kararda yazılmadan iç yönergenin tarih ve sayısına atıf yapılarak yetkisi belirtilir.

6. Sınırlı yetki ile atanan kişilerin görevi kabul ettiklerine dair görev kabul beyanı
7. Sınırlı yetkilinin;
• Sicil müdürlüğü veya noter tarafından düzenlenen imza beyannamesi

        Not: İmza Beyannameleri “mersis talep no” belirtilmek suretiyle herhangi bir sicil müdürlüğünde de düzenlenebilmektedir.

• T.C. uyruklu ise nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet), yabancı uyruklu ise noter tasdikli pasaport ve tercümesi / Mavi kart / Yabancı kimlik numarası var ise, yabancı kimlik numarasını gösteren belge (çalışma/ikamet/geçici koruma vb.)(1 asıl olmak üzere 2 adet)
• Fotoğraf (2 adet)
8. Tescil ve ilan edilmiş iç yönergede herhangi bir değişiklik veya ilaveler yapılması halinde ayrı yeni tarih ve sayı ile düzenlenmiş iç yönerge tescil ve ilan edilmelidir.DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terkin ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Görev Kabul Beyanı (15,36 KB)
  • Sınırlı Yetki Karar - Tadil - İç Yönerge Örneği (14,70 KB)