Dosyalar

Yönetim Kurulu Üyesi/Müdür Ataması/Azli/İstifası İşlemleri

17047

YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN İSTİFASI /YENİ ATAMA/GÖREV BÖLÜMÜ/ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK/MÜDÜR ATAMASI/AZLİ/İSTİFASI

1. Dilekçe (yönetim kurulu veya temsil ve ilzama yetkilendirilen üye ya da üyeler tarafından imzalanmalıdır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2. Yönetim kurulu üyesinin istifası /yeni atama/görev bölümü/şirketin temsil ve ilzamı ile ilgili değişiklik/müdür ataması/azli/istifası ile ilgili noter tasdikli yönetim kurulu kararı (1 asıl olmak üzere 2 adet)
3. Yeni seçilen yönetim kurulu üyesi /müdürün;
• Yönetim kurulu üyesi/müdürün, sicil müdürlüğü veya noter tarafından düzenlenmiş imza beyannamesi

         Not: İmza Beyannameleri “mersis talep no” belirtilmek suretiyle herhangi bir sicil müdürlüğünde de düzenlenebilmektedir.

• Yönetim kurulu üyeleri T.C. uyruklu ise nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet),yabancı uyruklu ise noter tasdikli pasaport ve tercümesi / Mavi kart / Yabancı kimlik numarası var ise, yabancı kimlik numarasını gösteren belge (çalışma/ikamet/geçici koruma vb.)(1 asıl olmak üzere 2 adet)
• Yönetim kurulu üyesi /müdür yerli sermayeli tüzel kişi ise, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin temsilci olarak belirlendiğine dair noter tasdikli yetkili organ kararı (1 asıl olmak üzere 2 adet)
• Yönetim kurulu üyesi /müdür yabancı sermayeli tüzel kişi ise, ilgili ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş tüzel kişiye ait sicil özeti/faaliyet belgesi ile tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin temsilci olarak belirlendiğine dair noter tasdikli yetkili organ kararı ve tercümesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)
• Fotoğraf (2 adet)

Not : (1) Yabancı uyruklu gerçek/tüzel kişilerin kaydı sırasında öncelikle bu kişilerin müdürlüğümüz tarafından sisteme tanıtılması gerekmekte olup, mersis üzerinden başvuru yapmadan önce yabancı ortak tanımlama dilekçesi ile müdürlüğümüze başvurulması gerekmektedir.
(2) Yabancı bir hukuka tabi olarak yabancı bir ülkede düzenlenmiş belgelerin, Türk Konsolosluğundan veya yabancı resmi belgelerin tasdiki mecburiyetinin kaldırılması sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğümüze verilmesi zorunludur.

4. Yönetim kurulu üyesi/müdürün ortak dışı olması halinde görevi kabul ettiğine dair görev kabul beyanı

Not: İdare organının birden fazla üyeden oluşması, ancak istifa nedeniyle karar alma nisabını etkilenmemiş olması halinde, istifa tescili ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine tamamlama yapılarak yönetim kurulunun yeni üyesi belirlenir. Ancak, çoğunluğun istifası durumunda, şirketin organsız kalmasını engellemek ve gerekli tedbirleri almak adına yönetim kurulu seçimi gündemi ile genel kurul yapılması gerekmektedir.DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terkin ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Yönetim Kurulu Üyesi/Müdür Ataması/Azli/İstifası Karar Örnekleri (15,73 KB)
  • Temsilci Atama Karar Örneği (11,91 KB)
  • Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişi Tanımlama Dilekçesi (16,01 KB)
  • Görev Kabul Beyanı (15,36 KB)