Dosyalar

Yönetim Kurulu Üyesi/Müdür Ataması/Azli/İstifası İşlemleri

13683

YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN İSTİFASI /YENİ ATAMA/GÖREV BÖLÜMÜ/ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK/MÜDÜR ATAMASI/AZLİ/İSTİFASI

1. Dilekçe (yönetim kurulu veya temsil ve ilzama yetkilendirilen üye ya da üyeler tarafından imzalanmalıdır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2. Yönetim kurulu üyesinin istifası /yeni atama/görev bölümü/şirketin temsil ve ilzamı ile ilgili değişiklik/müdür ataması/azli/istifası ile ilgili noter tasdikli yönetim kurulu kararı (1 asıl olmak üzere 2 adet)
3. Yeni seçilen yönetim kurulu üyesi /müdürün;
• Yönetim kurulu üyesi/müdürün, sicil müdürlüğü tarafından düzenlenmiş imza beyannamesi

         Not:İmza Beyannameleri “mersis talep no” belirtilmek suretiyle herhangi bir sicil müdürlüğünde de düzenlenebilmektedir.

• Yönetim kurulu üyeleri TC uyruklu ise nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet),yabancı uyruklu ise noter tasdikli pasaport ve tercümesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)
• Yönetim kurulu üyesi /müdür yerli sermayeli tüzel kişi ise, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin temsilci olarak belirlendiğine dair noter tasdikli yetkili organ kararı (1 asıl olmak üzere 2 adet)
• Yönetim kurulu üyesi /müdür yabancı sermayeli tüzel kişi ise, ilgili ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş tüzel kişiye ait sicil özeti/faaliyet belgesi ile tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin temsilci olarak belirlendiğine dair noter tasdikli yetkili organ kararı ve tercümesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)
• Yönetim kurulu üyesi/müdür Türk vatandaşı olup, yurtdışında ikamet ediyor ise çalışma veya ikamet izin belgesi veya nüfus müdürlüğünden alınacak yurt dışındaki adresini gösteren ikamet belgesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)
• Fotoğraf (2 adet)

Not : (1) Yabancı uyruklu gerçek/tüzel kişilerin kaydı sırasında öncelikle bu kişilerin müdürlüğümüz tarafından sisteme tanıtılması gerekmekte olup, mersis üzerinden başvuru yapmadan önce yabancı ortak tanımlama dilekçesi ile müdürlüğümüze başvurulması gerekmektedir.
(2) Yabancı bir hukuka tabi olarak yabancı bir ülkede düzenlenmiş belgelerin, Türk Konsolosluğundan veya yabancı resmi belgelerin tasdiki mecburiyetinin kaldırılması sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğümüze verilmesi zorunludur.

4. Yönetim kurulu üyesi/müdürün ortak dışı olması halinde görevi kabul ettiğine dair görev kabul beyanı

Not : Genel kurul tarafından seçilmiş olan yönetim kurulunun herhangi bir nedenle boşalması halinde, mevcut yönetim kurulu tarafından alınacak bir karar ile yönetimin görev süresi bitimine kadar boşalan üyeliğe atama yapılırDİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terkin ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Yönetim Kurulu Üyesi/Müdür Ataması/Azli/İstifası Karar Örnekleri (15,73 KB)
  • Temsilci Atama Karar Örneği (11,91 KB)
  • Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişi Tanımlama Dilekçesi (16,01 KB)
  • Görev Kabul Beyanı (15,36 KB)