Dosyalar

Yönetim Kurulu Üyesi/Müdür Ataması/Azli/İstifası İşlemleri

21294

YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN İSTİFASI /YENİ ATAMA/GÖREV BÖLÜMÜ/ŞİRKETİN TEMSİLİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK/MÜDÜR ATAMASI/AZLİ/İSTİFASI

1. Dilekçe (yönetim kurulu veya temsile yetkilendirilen üye ya da üyeler tarafından imzalanır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenir.)

2. Yönetim kurulu üyesinin istifası /yeni atama/görev bölümü/şirketin temsili ile ilgili değişiklik/müdür ataması/azli/istifası ile ilgili noter tasdikli yönetim kurulu kararı (1 asıl olmak üzere 2 adet)

3. Yeni seçilen yönetim kurulu üyesi /müdürün;
• İmza beyannamesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not: Yeni kimlik kartı olan yetkililerin imza örneklerine MERSİS üzerinden ulaşılabilmekte olup, imza kaydının bulunmaması  halinde, noter veya herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde düzenlenmiş imza beyannamesi müdürlüğümüze verilir.

• Yönetim kurulu üyeleri T.C. uyruklu ise;  nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet),yabancı uyruklu ise;  noter tasdikli pasaport tercümesi / mavi kart / yabancı kimlik numarası (çalışma/ikamet/geçici koruma vb.) (1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not : (1)Yabancı uyruklu kişi pasaportlarının başvuru öncesi müdürlüğümüzce sisteme girişi yapılması gerekmekte olup,  pasaport tercüme fotokopisi ve potansiyel vergi numarası ile adres beyanı(yurtiçi veya yurtdışı müdürlüğümüze iletilir.

(2)Yabancı uyruklu  tüzel kişi olması halinde; öncelikle şirketi Mersis’ e kaydetmek için yabancı uyruklu şirketin unvanı, uyruğu, adresi ve vergi kimlik numarası ile Müdürlüğümüze başvurarak tüzel kişiyi MERSİS sistemine kaydı ile birlikte sistemde yabancı uyruklu tüzel kişi adına MERSİS numarasının oluşturulması sağlanır.

Yönetim kurulu üyesi /müdür tüzel kişi ise;  tüzel kişi tarafından bir gerçek kişinin belirlendiği noter tasdikli temsilci atanmasına ilişkin yetkili organ kararı (1 asıl olmak üzere 2 adet)

• Yönetim kurulu üyesi /müdür yabancı uyruklu tüzel kişi ise; temsilci atamasına ilişkin alınacak yetkili organ kararı ve noter onaylı tercümesine ek olarak ilgili ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş tüzel kişiye ait sicil özeti veya faaliyet belgesi ile noter onaylı tercümesi ve tüzel kişi adına hareket edecek kişinin noter onaylı pasaport tercümesi / kimlik fotokopisi (1 asıl olmak üzere 4 adet)

• Fotoğraf (2 adet)

4. Yönetim kurulu üyesi/müdürün ortak dışı olması halinde görevi kabul ettiğine dair görev kabul beyanı

Not: Şirket adına imzaya yetkili olan kişinin e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi ile MERSİS e giriş yaparak MERSİS’te “Yetki Kabul İşlemleri” modülü oluşturularak devreye alınmıştır. Mersis üzerinden elektronik ortamda yetki kabulü yapılmışsa fiziki kabul belgesi talep edilmeyecektir.

Not: Şirket adına imzaya yetkili olan kişinin e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi ile MERSİS e giriş yaparak ‘Yetki Kabul İşlemleri’ modülünden yetki kabulü ile ilgili onay vermesi gerekir.

Not: İdare organının birden fazla üyeden oluşması, ancak istifa nedeniyle karar alma nisabını etkilenmemiş olması halinde, istifa tescili ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine tamamlama yapılarak yönetim kurulunun yeni üyesi belirlenir. Ancak, çoğunluğun istifası durumunda  şirketin organsız kalmasını engellemek ve gerekli tedbirleri almak adına yönetim kurulu seçimi gündemi ile genel kurul yapılması gerekmektedir.

Not: Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer. Esas sözleşmede, başkanın ve başkan vekilinin veya bunlardan birinin, genel kurul tarafından seçilmesi öngörülebilir. (TTK 366/1)DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terkin ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Yönetim Kurulu Üyesi/Müdür Ataması/Azli/İstifası Karar Örnekleri (15,73 KB)
  • Temsilci Atama Karar Örneği (12,17 KB)
  • Görev Kabul Beyanı (15,36 KB)