Dosyalar

Tasfiye Sonu Terkin İşlemleri

9314

1. Dilekçe (tasfiye memurları tarafından imzalanır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenir.)

2. Tasfiye memurlarınca tasfiye sonu bilançosunun ortaklara tebliğ edildiğine ilişkin belge(1 asıl olmak üzere 2 adet)

3. Ortakların tasfiye sonu bilançosunun onayına ilişkin kararı veya mahkemeye itirazda bulunmayacaklarına dair yazılı beyanları (1 asıl olmak üzere 2 adet)

4.Genel kurul tarafından onaylanmış son ve kesin bilanço (2 asıl olmak üzere 3 adet)

Not: Tasfiye sonu bilançosu, genel kurul tarafından tasdik edilemiyor ise (genel kurul toplanamaz ise) asliye ticaret mahkemesince, tasfiye sonu bilançosunun tasdikine ilişkin kesinleşmiş karar ile tasfiye memuru sicil kayıtlarının silinmesini talep edebilir.DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terk ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)