Dosyalar

Tasfiye Giriş İşlemleri

10102

1. Dilekçe (ortakların tamamı tarafından imzalanır, şirketin feshi bir ortağın ölümünden ileri gelmiş ise, ölen ortağın mirasçılarıyla birlikte diğer tüm ortaklar; mirasçıların katılması mümkün bulunmayan veya güç olan hallerde ise, sağ kalan ortaklar tarafından imzalanır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenir.)

2. Sona erme ortaklar kurulu kararına dayanıyorsa, noter tasdikli ortaklar kurulu kararı (1 asıl olmak üzere 2 adet)

3. Sona erme başka bir sebepten ileri geliyorsa, bunu kanıtlayan belgenin onaylı örneği(1 asıl olmak üzere 2 adet)

4. Tasfiye memurlarının ;
•İmza beyannamesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not: Yeni kimlik kartı olan yetkililerin imza örneklerine MERSİS üzerinden ulaşılabilmekte olup, imza kaydının bulunmaması  halinde, noter veya herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde düzenlenmiş imza beyannamesi müdürlüğümüze verilir.

• Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)

• Fotoğraf (2 adet)

5. Şirket sözleşmesinde alacaklıların davetine ilişkin hüküm bulunması halinde buna uygun olarak yapılan tasfiye memurlarınca hazırlanmış, alacaklıların davetinin yapıldığına ilişkin alacaklılara çağrı ilanı (MERSİS sistemi üzerinde yapılan güncelleme çalışmaları sonucunda 28/03/2024 tarihinden itibaren Tasfiye ve Birleşmeden dolayı alacaklılara çağrı ilanları sistem üzerinden otomatik olarak oluşmakta olup, fiziki olarak evrak hazırlanmasına gerek bulunmamaktadır.)

6. Tasfiye memurlarının ortaklar dışından seçilmesi halinde görev kabul beyanı

Not: Şirket adına imzaya yetkili olan kişinin e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi ile MERSİS e giriş yaparak MERSİS’te “Yetki Kabul İşlemleri” modülü oluşturularak devreye alınmıştır. Mersis üzerinden elektronik ortamda yetki kabulü yapılmışsa fiziki kabul belgesi talep edilmeyecektir.

Not: Şirket adına imzaya yetkili olan kişinin e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi ile MERSİS e giriş yaparak ‘Yetki Kabul İşlemleri’ modülünden yetki kabulü ile ilgili onay vermesi gerekir.DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terk ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Tasfiye Alacaklılara Çağrı İlanı (15,85 KB)
  • Görev Kabul Beyanı (15,36 KB)