Dosyalar

Tasfiye Giriş İşlemleri

8078

1. Dilekçe (ortakların tamamı tarafından imzalanmalıdır, şirketin feshi bir ortağın ölümünden ileri gelmiş ise, ölen ortağın mirasçılarıyla birlikte diğer tüm ortaklar; mirasçıların katılması mümkün bulunmayan veya güç olan hallerde ise, sağ kalan ortaklar tarafından imzalanmalıdır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
2. Sona erme ortaklar kurulu kararına dayanıyorsa, noter tasdikli ortaklar kurulu kararı (1 asıl olmak üzere 2 adet)
3. Sona erme başka bir sebepten ileri geliyorsa, bunu kanıtlayan belgenin onaylı örneği(1 asıl olmak üzere 2 adet)

4. Tasfiye memurlarının ;
•Sicil müdürlüğü veya noter tarafından düzenlenmiş imza beyannamesi

      Not: İmza Beyannameleri “mersis talep no” belirtilmek suretiyle herhangi bir sicil müdürlüğünde de düzenlenebilmektedir.

• Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)
• Fotoğraf (2 adet)
5. Şirket sözleşmesinde alacaklıların davetine ilişkin hüküm bulunması halinde buna uygun olarak yapılan tasfiye memurlarınca hazırlanmış, alacaklıların davetinin yapıldığına ilişkin alacaklılara çağrı ilanı (3 adet)
6. Tasfiye memurlarının ortaklar dışından seçilmesi halinde görev kabul beyanıDİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terk ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Tasfiye Alacaklılara Çağrı İlanı (15,49 KB)
  • Görev Kabul Beyanı (15,36 KB)