Dosyalar

Değişiklik İşlemleri

8239

DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ (ADRES,UNVAN,AMAÇ KONU,SERMAYE,ORTAKLIK YAPISI,YETKİLİ, ŞUBE AÇILIŞI/KAPANIŞI,MERKEZ NAKLİ, DİĞER SÖZLEŞME DEĞİŞİKLERİ)

1. Dilekçe (şirketi temsile yetkili kişiler tarafından imzalanmalıdır, bir ortağın şirketten çıkması veya çıkarılmasında ise, diğer ortaklar tarafından imzalanmalıdır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
2. Tescil edilmiş olgularda meydana gelen değişiklik ile ilgili noter tasdikli ortaklar kurulu kararı(1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not : Şirket sözleşmesindeki değişiklikler ile ilgili olarak, değişen maddenin yeni şeklinin kararda veya kararın ekinde gösterilmesi gereklidir.

3. Ortaklık yapısı ile ilgili değişiklik var ise yeni ortağın nüfus cüzdanı fotokopisi ve fotoğrafı (2 adet)
4. Yetkili ile ilgili değişiklik var ise yeni seçilen yetkilinin sicil müdürlüğü  veya noter tarafından düzenlenmiş imza beyannamesi

        Not: İmza Beyannameleri “mersis talep no” belirtilmek suretiyle herhangi bir sicil müdürlüğünde de düzenlenebilmektedir.

5. fotoğraf (2 adet)
6. Yetkilinin ortaklar dışından seçilmesi halinde Görev Kabul Beyanı
7. Şirkette yabancı uyruklu ortak/yetkili bulunması halinde noter tasdikli pasaport ve tercümesi / Mavi kart / Yabancı kimlik numarası var ise, yabancı kimlik numarasını gösteren belge (çalışma/ikamet/geçici koruma vb.) (1 asıl olmak üzere 2 adet)

  Not : Yabancı uyruklu kişilerin kaydı sırasında öncelikle bu kişilerin müdürlüğümüz tarafından sisteme tanıtılması gerekmekte olup, Mersis üzerinden başvuru yapmadan önce yabancı ortak tanımlama dilekçesi  ile müdürlüğümüze başvurulması gerekmektedir

8. Söz konusu işlem merkez nakli ile ilgili ise yukarıda belirtilen evraklara ek olarak :
• Eski merkez ticaret sicili müdürlüğünden veya Mersis sistemi üzerinden online başvuru yapılarak alınacak Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111 inci maddesine göre düzenlenmiş belge

Not : (1)Belgenin geçerlilik süresi düzenleme tarihten itibaren bir aydır.

                   (2) Merkez nakli başvurusu öncesinde, Mersis de bulunan kayıtlarının güncel olduğu kontrol edilmelidir.

(3) Mersis üzerinden nakil başvurusunu  adresin nakledileceği ticaret sicil müdürlüğüne göndermeden önce  kayıtlı olunan sicil müdürlüğünden veya Mersis sistemi üzerinden online başvuru yapılarak madde 111 belgesini alınır.DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terkin ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Görev Kabul Beyanı (15,36 KB)
  • Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişi Tanımlama Dilekçesi (16,01 KB)