Dosyalar

Değişiklik İşlemleri

10101

DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ (ADRES,UNVAN,AMAÇ KONU,SERMAYE,ORTAKLIK YAPISI,YETKİLİ, ŞUBE AÇILIŞI/KAPANIŞI,MERKEZ NAKLİ, DİĞER SÖZLEŞME DEĞİŞİKLERİ)

1. Dilekçe (şirketi temsile yetkili kişiler tarafından imzalanır, bir ortağın şirketten çıkması veya çıkarılmasında ise, diğer ortaklar tarafından imzalanır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenir.)

2. Tescil edilmiş olgularda meydana gelen değişiklik ile ilgili noter tasdikli ortaklar kurulu kararı(1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not : Şirket sözleşmesindeki değişiklikler ile ilgili olarak, değişen maddenin yeni şeklinin kararda veya kararın ekinde gösterilmesi gereklidir.

3. Ortaklık yapısı ile ilgili değişiklik var ise yeni ortağın nüfus cüzdanı fotokopisi ve fotoğrafı (2 adet)

4. Yetkili ile ilgili değişiklik var ise yeni seçilen yetkilinin İmza beyannamesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not: Yeni kimlik kartı olan yetkililerin imza örneklerine MERSİS üzerinden ulaşılabilmekte olup, imza kaydının bulunmaması  halinde, noter veya herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde düzenlenmiş imza beyannamesi müdürlüğümüze verilir.

5. fotoğraf (2 adet)

6. Yetkilinin ortaklar dışından seçilmesi halinde Görev Kabul Beyanı

Not: Şirket adına imzaya yetkili olan kişinin e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi ile MERSİS e giriş yaparak MERSİS’te “Yetki Kabul İşlemleri” modülü oluşturularak devreye alınmıştır. Mersis üzerinden elektronik ortamda yetki kabulü yapılmışsa fiziki kabul belgesi talep edilmeyecektir.

Not: Şirket adına imzaya yetkili olan kişinin e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi ile MERSİS e giriş yaparak ‘Yetki Kabul İşlemleri’ modülünden yetki kabulü ile ilgili onay vermesi gerekir.

7. Şirkette yabancı uyruklu ortak/yetkili bulunması halinde noter tasdikli pasaport tercümesi / mavi kart / yabancı kimlik numarası (çalışma/ikamet/geçici koruma vb.) (1 asıl olmak üzere 2 adet)

8. Belediye numarataj çalışması nedeniyle meydana gelen adres değişikliğinde,  unvanı ile tescilli adres ve yeni adresin belirtildiği belediye yazı aslı

9. Söz konusu işlem merkez nakli ile ilgili ise yukarıda belirtilen evraklara ek olarak :
• Eski merkez ticaret sicili müdürlüğünden veya Mersis sistemi üzerinden online başvuru yapılarak alınacak Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111 inci maddesine göre düzenlenmiş belge

Not : (1)Belgenin geçerlilik süresi düzenleme tarihten itibaren bir aydır.

(2) Merkez nakli başvurusu öncesinde, Mersis de bulunan kayıtlarının güncel olduğu kontrol edilmelidir.

(3) Mersis üzerinden nakil başvurusunu  adresin nakledileceği ticaret sicil müdürlüğüne göndermeden önce  kayıtlı olunan sicil müdürlüğünden veya Mersis sistemi üzerinden online başvuru yapılarak madde 111 belgesini alınır.DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terkin ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Görev Kabul Beyanı (15,36 KB)