Dosyalar

Yeni Kayıt

8087

1. Dilekçe (kurucuların tamamı tarafından imzalanmalıdır,vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2. Tüzel Kişiler İçin Oda Kayıt Beyannamesi
3. Şirket sözleşmesi (2 adet)
4. Ortak ve yetkililerin nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet),fotoğraf(2 adet)
5. Şirket yetkililerinin sicil müdürlüğü veya noter tarafından düzenlenmiş imza beyannamesi

      Not: İmza Beyannameleri “mersis talep no” belirtilmek suretiyle herhangi bir sicil müdürlüğünde de düzenlenebilmektedir.

6. Ayni sermaye bulunması halinde; konulan ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkeme tarafından atanmış bilirkişi raporu(1 asıl olmak üzere 2 adet)
7. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı (1 asıl olmak üzere 2 adet)
8. Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge(1 asıl olmak üzere 2 adet)
9. Şirkette yabancı uyruklu ortak/yetkili bulunması halinde noter tasdikli pasaport ve tercümesi / Mavi kart / Yabancı kimlik numarası var ise, yabancı kimlik numarasını gösteren belge (çalışma/ikamet/geçici koruma vb.) (1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not : Yabancı uyruklu kişilerin kaydı sırasında öncelikle bu kişilerin müdürlüğümüz tarafından sisteme tanıtılması gerekmekte olup, mersis üzerinden başvuru yapmadan önce yabancı ortak tanımlama dilekçesi  ile müdürlüğümüze başvurulması gerekmektedir.

10. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine göre düzenlenen taahhütnameDİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Oda Kayıt Beyannamesi (180,04 KB)
  • Yeni Kayıt Dilekçesi (Anonim ve Limited Şirket Haricindekiler için) (45,00 KB)
  • Taahhütname (31,50 KB)
  • Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişi Tanımlama Dilekçesi (16,01 KB)