Dosyalar

Yabancı Uyruklu Şirketlerin Türkiye’ de Birden çok Şubesinin Bulunması

8146

YENİ KAYIT

Merkezi Türkiye dışında bulunan ticari işletmenin Türkiye’de birden çok şubesi varsa, ilk şubenin tescilinden sonra açılacak şubeler yerli ticari işletmelerin şubeleri gibi tescil olunur.

Ünvanı : ………………..+ merkezi…………+Türkiye Alanya Tali Şubesi olarak düzenlenmelidir.

TALİ ŞUBE DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ

1. Dilekçe (yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanmalıdır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2. Değişikliğe ilişkin ilk şube tarafından alınmış noter tasdikli karar(1 asıl olmak üzere 2 adet)
3. Değişikliğe ilişkin karar dışında, ilk şubede istenen diğer belgeler

TALİ ŞUBENİN KAPANIŞI

1. Dilekçe (yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanmalıdır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2. Faaliyetinin sona ermesi halinde ilk şube tarafından alınmış noter tasdikli kapanış kararı(1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not : (1) İlk şubenin kaydının silindiğinin Merkez Müdürlük tarafından,tali şubenin kayıtlı olduğu Müdürlüğe bildirilmesi halinde resen silinir.
(2) Yurt dışındaki işletmenin veya ilk şubesinin faaliyetinin sona erdiğinin resmi şekilde tespit edilmesi halinde, Müdürlüğümüzce Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 36 ncı maddesine göre işlem yapılır.DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terk ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)