Dosyalar

Türkiye’de Bulunan Şirketin Merkezinin Yurtdışına Taşınması

23727

MERKEZ NAKLİ İŞLEMLERİ

1. Dilekçe  (yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenir.)

2. Türkiye’deki bir ticaret şirketinin merkezinin yurtdışına taşınabilmesi için;

• 14/1/2011 Tarihli 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 12 nci maddesi uyarınca, şirketin konumunda meydana gelecek değişiklikten alacaklıların şirket sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde ve her durumda sicil gazetesinde ilan yoluyla haberdar edildiklerini, alacaklarını bildirmeye davet olunduklarını kanıtlayan gazeteler ve belgeler (1 asıl olmak üzere 2 adet)

• Alacaklıların tamamının yazılı muvafakatları veya alacakların tamamının ödendiğine veya teminat altına alındığına dair belgeler(1 asıl olmak üzere 2 adet)

• Şirketin kayıtlı olduğu vergi dairesinden ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak, borcun olmadığına veya teminat altına alındığına dair yazı(1 asıl olmak üzere 2 adet)

• Şirketin merkezinin yurtdışına taşınmasına ilişkin noter tasdikli yetkili organ kararı (kararda merkez nakli ile merkezin nakledileceği ülkenin mevzuatı gereği istenen hususlara yer verilir) (1 asıl olmak üzere 2 adet)
müdürlüğümüze verilir.

3. İkinci maddede belirtilen belgeler müdürlüğümüze verilmeden, merkezin yurtdışına taşınması amacıyla yapılacak hiçbir talep müdürlüğümüzce karşılanmaz.

4. Merkezi yurt dışına taşınan bir ticaret şirketinin sicilden kaydının silinebilmesi için gerekli olan belgelere ek olarak ticaret şirketinin faaliyetinin yurtdışında devam ettiğini doğrulayan, belgenin de müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir(1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not: Yabancı bir hukuka tabi olarak yabancı bir ülkede düzenlenmiş belgelerin, Türk Konsolosluğundan veya yabancı resmi belgelerin tasdiki mecburiyetinin kaldırılması sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğümüze verilmesi gerekir.

5. Yukarıda belirtilen işlemler tamamlandıktan sonra şirkete ait kayıtlar silinir.DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terk ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)