Dosyalar

Yabancı Ticari İşletmenin Merkezinin Türkiye’ye Taşınması

17208

YENİ KAYIT
1. Dilekçe  (yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanmalıdır,vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2. Gerçek Kişiler İçin Oda Kayıt Beyannamesi
3. Merkezi Türkiye’ye taşınan ticari işletmenin yabancı memleket kanununa uygun olarak mevcut bulunduğunu gösteren ve o ülkenin ticaret sicili tarafından verilmiş olan veya sicil teşkilatı yok ise yetkili makamı tarafından verilmiş olan belge (1 asıl olmak üzere 2 adet)
4. Merkez değişikliğinin kendi hukukuna uygun olduğuna ilişkin yurt dışındaki yetkili makamdan alınan belge (1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not : Yabancı bir hukuka tabi olarak yabancı bir ülkede düzenlenmiş (3) ve (4) üncü maddelerde sayılan
belgelerin, Türk Konsolosluğundan veya yabancı resmi belgelerin tasdiki mecburiyetinin kaldırılması sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğümüze verilmesi zorunludur.

5. Vergi levhasının fotokopisi ile vergi dairesince tutulan yoklama tutanağı veya mükellef görüntüleme (1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not : Yabancı uyruklu gerçek/tüzel kişilerin kaydı sırasında öncelikle bu kişilerin müdürlüğümüz tarafından Mersis’e tanıtılması gerekmekte olup, Mersis üzerinden başvuru yapmadan önce yabancı ortak tanımlama dilekçesi  ile müdürlüğümüze başvurulması gerekmektedir.

6. Ticari işletme sahibinin;
a. Yabancı uyruklu olması halinde noter tasdikli pasaport ve tercümesi / Mavi kart / Yabancı kimlik numarası var ise, yabancı kimlik numarasını gösteren belge (çalışma/ikamet/geçici koruma vb.)  (1 asıl olmak üzere 2 adet)

b. T.C. uyruklu olması halinde nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)
c. Sicil müdürlüğü veya noter tarafından düzenlenmiş imza beyannamesi

        Not: İmza Beyannameleri “mersis talep no” belirtilmek suretiyle herhangi bir sicil müdürlüğünde de düzenlenebilmektedir.

d. Fotoğraf (2 adet)
7. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine göre düzenlenen taahhütname

Not : Merkezini Türkiye’ye taşıyan ticari işletmenin tescilinde kuruluşa ait hükümler uygulanır. Müdürlükler; bu tescil sırasında, merkezini taşıyan ticari işletmenin Türk Hukukuna göre örgütlenerek faaliyet göstermesinin mümkün olup olmadığını, araştırmakla yükümlüdür.

DİĞER TÜM TESCİLLER

Merkezini Türkiye’ye nakleden yabancı ticari işletmenin diğer tüm tescil işlemleri, Türkiye’deki ticari işletmelerin tabi olduğu hukuk hükümlerine göre yapılır.(gerçek kişi işlemleri)DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Gerçek Kişi Oda Kayıt Beyannamesi (52,50 KB)
  • Yeni Kayıt Dilekçesi (Anonim ve Limited Şirket Haricindekiler için) (45,00 KB)
  • Taahhütname (31,50 KB)
  • Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişi Tanımlama Dilekçesi (16,01 KB)