Dosyalar

Yabancı Ticari İşletmenin Merkezinin Türkiye’ye Taşınması

20686

YENİ KAYIT
1. Dilekçe  (yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenir.)

2. Oda Kayıt Beyannamesi

3. Merkezi Türkiye’ye taşınan ticari işletmenin yabancı memleket kanununa uygun olarak mevcut bulunduğunu gösteren ve o ülkenin ticaret sicili tarafından verilmiş olan veya sicil teşkilatı yok ise yetkili makamı tarafından verilmiş olan belge (1 asıl olmak üzere 2 adet)

4. Merkez değişikliğinin kendi hukukuna uygun olduğuna ilişkin yurt dışındaki yetkili makamdan alınan belge (1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not: Yabancı bir hukuka tabi olarak yabancı bir ülkede düzenlenmiş belgelerin, Türk Konsolosluğundan veya yabancı resmi belgelerin tasdiki mecburiyetinin kaldırılması sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğümüze verilmesi gerekir.

5. Vergi levhasının fotokopisi ile vergi dairesince tutulan yoklama tutanağı veya mükellef görüntüleme (1 asıl olmak üzere 2 adet)

6. Ticari işletme sahibinin;
a. Yabancı uyruklu olması halinde noter tasdikli pasaport tercümesi / mavi kart / yabancı kimlik numarası (çalışma/ikamet/geçici koruma vb.) (1 asıl olmak üzere 2 adet)

b. T.C. uyruklu olması halinde nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)

c. İmza beyannamesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not: Yeni kimlik kartı olan yetkililerin imza örneklerine MERSİS üzerinden ulaşılabilmekte olup, imza kaydının bulunmaması  halinde, noter veya herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde düzenlenmiş imza beyannamesi müdürlüğümüze verilir.

Not: Şirket adına imzaya yetkili olan kişinin e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi ile MERSİS e giriş yaparak MERSİS’te “Yetki Kabul İşlemleri” modülü oluşturularak devreye alınmıştır. Mersis üzerinden elektronik ortamda yetki kabulü yapılmışsa fiziki kabul belgesi talep edilmeyecektir.

Not: Şirket adına imzaya yetkili olan kişinin e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi ile MERSİS e giriş yaparak ‘Yetki Kabul İşlemleri’ modülünden yetki kabulü ile ilgili onay vermesi gerekir.

d. Fotoğraf (2 adet)

7. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine göre düzenlenen taahhütname

Not : Merkezini Türkiye’ye taşıyan ticari işletmenin tescilinde kuruluşa ait hükümler uygulanır. Müdürlükler; bu tescil sırasında, merkezini taşıyan ticari işletmenin Türk Hukukuna göre örgütlenerek faaliyet göstermesinin mümkün olup olmadığını, araştırmakla yükümlüdür.

DİĞER TÜM TESCİLLER

Merkezini Türkiye’ye nakleden yabancı ticari işletmenin diğer tüm tescil işlemleri, Türkiye’deki ticari işletmelerin tabi olduğu hukuk hükümlerine göre yapılır.(gerçek kişi işlemleri)DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Oda Kayıt Beyannamesi (15,02 KB)
  • Yeni Kayıt Dilekçesi (Anonim ve Limited Şirket Haricindekiler için) (45,00 KB)
  • Taahhütname (31,50 KB)