Dosyalar

Şube Kaydı

5508

1- Dilekçe (vekaleten yapılan tescil başvurusunda, söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti)
2- Gerçek Kişiler İçin Oda Kayıt Beyannamesi
3- Merkezi Alanya dışında olanlar için merkez ticaret sicili müdürlüğü tarafından onaylanmış kuruluş ve daha sonra meydana gelen değişiklikler ile ilgili evraklar ve gazeteler (1 asıl olmak üzere 2 adet)
4- Merkezi Alanya dışında olanlar için merkez ticaret sicili müdürlüğünden alınacak Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120 nci maddesine göre düzenlenmiş belge

Not: (1) Belgenin geçerlilik süresi ilgili merkez ticaret sicil müdürlüğünün düzenleme tarihten itibaren bir aydır
(2) Şube açılışı başvurusu öncesinde, firmanın Mersis de bulunan kayıtlarının güncel olduğu kontrol edilmelidir.

5- Nüfus cüzdanı fotokopisi(2 adet)
6- Sicil müdürlüğü tarafından düzenlenmiş imza beyannamesi

       Not: İmza Beyannameleri “mersis talep no” belirtilmek suretiyle herhangi bir sicil müdürlüğünde de düzenlenebilmektedir.

7- Fotoğraf (2 adet)
8- Yabancı uyruklu kişiler için noter tasdikli pasaport ve tercümesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)
9- Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine göre düzenlenen taahhütname
10- Vergi dairesince şube açılışı ile ilgili tutulan yoklama tutanağı veya mükellef görüntüleme ile vergi levhasının fotokopisi

Not: Şube kaydı yapılabilmesi için şube kaydının faaliyet konusunun merkez kaydının faaliyet konusu ile aynı olması gerekmekte olup, farklı bir faaliyet konusu olması halinde ise başvurunun yeni kayıt olarak yapılması gerekmektedir.DİLEKÇE, FORM ve BEYANNAMELER

  • Gerçek Kişi Oda Kayıt Beyannamesi (52,50 KB)
  • Yeni Kayıt Dilekçesi (Anonim ve Limited Şirket Haricindekiler için) (45,00 KB)
  • Taahhütname (31,50 KB)