Dosyalar

Şube Kaydı

5163

1- Dilekçe (yetkililer tarafından müştereken imzalanmalıdır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
2- Tüzel Kişiler İçin Oda Kayıt Beyannamesi
3- Merkezi Alanya dışında olanlar için;merkez ticaret sicili müdürlüğü tarafından onaylanmış kooperatif anasözleşmesi, kuruluş gazetesi ve daha sonra meydana gelen değişiklikler ile ilgili evraklar ve gazeteler (1 asıl olmak üzere 2 adet)
4- Merkezi Alanya dışında olanlar için merkez ticaret sicili müdürlüğünden alınacak Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120 nci maddesine göre düzenlenmiş belge

Not : (1)Belgenin geçerlilik süresi düzenleme tarihten itibaren bir aydır.
(2) Şube açılışı başvurusu öncesinde,kooperatifin Mersis de bulunan kayıtlarının güncel olduğu kontrol edilmelidir

5- Şube açılışı ile ilgili noter tasdikli yönetim kurulu kararı(1 asıl olmak üzere 2 adet)
6- Şube müdürlerinin;
• Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)
• Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş imza beyannamesi

         Not: İmza Beyannameleri “mersis talep no” belirtilmek suretiyle herhangi bir sicil müdürlüğünde de düzenlenebilmektedir.

• Görevi kabul ettiğine dair görev kabul beyanı
• Fotoğraf (2 adet)
7- Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine göre düzenlenen taahhütnameDİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Oda Kayıt Beyannamesi (42,00 KB)
  • Yeni Kayıt Dilekçesi (Anonim ve Limited Şirket Haricindekiler için) (45,00 KB)
  • Taahhütname (31,50 KB)
  • Görev Kabul Beyanı (15,36 KB)
  • Şube Açılış Karar Örneği (12,94 KB)