Dosyalar

Merkez Nakli

5833

1- Dilekçe (yetkililer tarafından müştereken imzalanmalıdır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
2- Tüzel Kişiler İçin Oda Kayıt Beyannamesi
3- Eski merkez ticaret sicili müdürlüğü tarafından onaylanmış kuruluş ana sözleşmesi, kuruluş gazetesi ve daha sonra meydana gelen değişiklikler ile ilgili evraklar ve gazeteler (1 asıl olmak üzere 2 adet)
4- Eski merkez ticaret sicili müdürlüğünden alınacak Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111 inci maddesine göre düzenlenen belge

Not : (1) Belgenin geçerlilik süresi düzenleme tarihten itibaren bir aydır.

(2) Merkez nakli başvurusu öncesinde, kooperatifin Mersis de bulunan kayıtlarının güncel olduğu kontrol edilmelidir.

(3) Mersis üzerinden nakil başvurusunu  adresin nakledileceği ticaret sicil müdürlüğüne göndermeden önce kayıtlı olunan sicil müdürlüğünden madde 111 belgesini alınız.

5- Bakanlık izin yazısı aslı
6- Merkez nakli ile ilgili tadil tasarısı (ıslak imzalı)(2 adet)
7- Genel kurul toplantısı ile ilgili;
yönetim kurulu gündem kararı (fotokopi)
• Noter tasdikli genel kurul toplantı tutanağı (toplantı tutanağı “genel kurul toplantı ve müzakere defteri” ne yapıştırıldıktan sonra noter tasdiki yaptırılmalıdır.)(1 asıl olmak üzere 2 adet)
Hazirun cetveli(1 asıl olmak üzere 2 adet)
8- Genel kurul toplantısı ile ilgili bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
9- Yönetim kurulu üyelerinin ;

  • Temsile yetkili Yönetim kurulu üyelerinin sicil müdürlüğünce düzenlenmiş imza beyannamesi

 

      Not: Temsile yetkili Yönetim Kurulu üyelerinin imza örnekleri nakil gelecek olan sicil müdürlüğü tarafından düzenlenen evraklar arasında onaylı olarak bulunmakta ise imza beyannamesi talep edilmeyecektir.

      Not: İmza Beyannameleri “mersis talep no” belirtilmek suretiyle herhangi bir sicil müdürlüğünde de düzenlenebilmektedir.

• Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)
• Fotoğraf (2 adet)

Not: Yönetim kurulu seçimi var ise; ayrıca Genel Kurul İşlemleri başlığına göre işlem yapılması gerekmektedir.

10- Denetim kurulu üyelerinin nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)
11- Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine göre düzenlenen taahhütnameDİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Oda Kayıt Beyannamesi (42,00 KB)
  • Yeni Kayıt Dilekçesi (Anonim ve Limited Şirket Haricindekiler için) (45,00 KB)
  • Taahhütname (31,50 KB)
  • Merkez Nakli Yönetim Kurulu Gündem Karar Örnekleri (43,00 KB)
  • Merkez Nakli Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örnekleri (21,51 KB)
  • Merkez Nakli Tadil Tasarısı Örneği (12,45 KB)
  • Hazirun Cetveli Örneği (17,30 KB)