Dosyalar

Merkez Nakli

8956

1- Dilekçe (yetkililer tarafından müştereken imzalanır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenir.)

2- Oda Kayıt Beyannamesi

3- Eski merkez ticaret sicili müdürlüğü tarafından onaylanmış kuruluş ana sözleşmesi, kuruluş gazetesi ve daha sonra meydana gelen değişiklikler ile ilgili evraklar ve gazeteler (1 asıl olmak üzere 2 adet)

4- Eski merkez ticaret sicili müdürlüğünden veya Mersis sistemi üzerinden online başvuru yapılarak alınacak Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111 inci maddesine göre düzenlenmiş belge

Not : (1) Belgenin geçerlilik süresi düzenleme tarihten itibaren bir aydır.

(2) Merkez nakli başvurusu öncesinde, kooperatifin Mersis de bulunan kayıtlarının güncel olduğu kontrol edilmelidir.

(3) Mersis üzerinden nakil başvurusunu  adresin nakledileceği ticaret sicil müdürlüğüne göndermeden önce  kayıtlı olunan sicil müdürlüğünden veya Mersis sistemi üzerinden online başvuru yapılarak madde 111 belgesini alınır.

5- Kooperatifin bağlı olduğu ilgili bakanlıktan alınan merkez nakli izin yazısı aslı (1 adet)

6- Merkez nakli ile ilgili tadil tasarısı (ıslak imzalı)(2 adet)

7- Genel kurul toplantısı ile ilgili;
yönetim kurulu gündem kararı (fotokopi)
• Noter tasdikli genel kurul toplantı tutanağı (toplantı tutanağı “genel kurul toplantı ve müzakere defteri” ne yapıştırıldıktan sonra noter tasdiki yaptırılmalıdır.)(1 asıl olmak üzere 2 adet)
Hazirun cetveli(1 asıl olmak üzere 2 adet)

8- Genel kurul toplantısı ile ilgili bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

9- Yönetim kurulu üyelerinin ;

• Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)

• Fotoğraf (2 adet)

Not: Yönetim kurulu seçimi var ise; ayrıca Genel Kurul İşlemleri başlığına göre işlem yapılması gerekmektedir.

10- Denetim kurulu üyelerinin nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)

11- Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine göre düzenlenen taahhütnameDİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Oda Kayıt Beyannamesi (15,02 KB)
  • Yeni Kayıt Dilekçesi (Anonim ve Limited Şirket Haricindekiler için) (45,00 KB)
  • Taahhütname (31,50 KB)
  • Merkez Nakli Yönetim Kurulu Gündem Karar Örnekleri (43,00 KB)
  • Merkez Nakli Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örnekleri (21,51 KB)
  • Merkez Nakli Tadil Tasarısı Örneği (12,45 KB)
  • Hazirun Cetveli Örneği (17,30 KB)