Dosyalar

Genel Kurul İşlemleri

8528

1- Dilekçe (yetkililer tarafından müştereken imzalanmalıdır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
2- Genel kurul toplantısı ile ilgili ;
yönetim kurulu gündem kararı (fotokopi)
• Noter tasdikli genel kurul toplantı tutanağı (toplantı tutanağı “genel kurul toplantı ve müzakere defteri” ne yapıştırıldıktan sonra noter tasdiki yaptırılmalıdır.)(1 asıl olmak üzere 2 adet)
Hazirun cetveli (1 asıl olmak üzere 2 adet)
3- Genel kurul toplantısı ile ilgili bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

Not : Genel kurul toplantısında tescile tabi bir hususun bulunmaması halinde, 2.ve 3.maddede belirtilen genel kurul evraklarının dilekçe ekinde sicil dosyasına sunulması gerekmektedir. Genel kurul tutanağının sicil gazetesinde ilanının istenmesi halinde ise genel kurul tutanağı müdürlüğümüz tarafından ilan edilmek üzere sicil gazetesine gönderilir.

4- Genel kurul toplantısında yönetim kurulu /denetçi seçimi var ise ;
• Yönetim kurulunun görev bölümü ile ,kooperatifin temsil ve ilzamına ilişkin noter tasdikli yönetim kurulu kararı(1 asıl olmak üzere 2 adet)
• Yönetim kurulu üyelerinin; sicil müdürlüğü veya noter tarafından düzenlenmiş imza beyannamesi

      Not: İmza Beyannameleri “mersis talep no” belirtilmek suretiyle herhangi bir sicil müdürlüğünde de düzenlenebilmektedir.

5-Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet) ,fotoğraf (2 adet)
6- Denetim kurulu üyelerinin nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi İşlem ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Yönetim Kurulu Gündem Karar Örnekleri (46,00 KB)
  • Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örnekleri (22,63 KB)
  • Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Temsil Karar Örneği (38,00 KB)
  • Hazirun Cetveli Örneği (17,30 KB)