Dosyalar

Genel Kurul İşlemleri

9745

1- Dilekçe (yetkililer tarafından müştereken imzalanır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenir.)

2- Genel kurul toplantısı ile ilgili ;
yönetim kurulu gündem kararı (fotokopi)
• Noter tasdikli genel kurul toplantı tutanağı (toplantı tutanağı “genel kurul toplantı ve müzakere defteri” ne yapıştırıldıktan sonra noter tasdiki yaptırılmalıdır.)(1 asıl olmak üzere 2 adet)
Hazirun cetveli (1 asıl olmak üzere 2 adet)

3- Genel kurul toplantısı ile ilgili bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

Not : Genel kurul toplantısında tescile tabi bir hususun bulunmaması halinde, 2.ve 3.maddede belirtilen genel kurul evraklarının dilekçe ekinde sicil dosyasına sunulması gerekmektedir. Genel kurul tutanağının sicil gazetesinde ilanının istenmesi halinde ise genel kurul tutanağı müdürlüğümüz tarafından ilan edilmek üzere sicil gazetesine gönderilir.

4- Genel kurul toplantısında yönetim kurulu /denetçi seçimi var ise ;
• Yönetim kurulunun görev bölümü ile kooperatifin temsiline ilişkin yönetim kurulu kararı (Ticaret sicili müdürlüğü tarafından onaylanacaktır.)
• Yönetim kurulu üyelerinin; İmza beyannamesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not: Yeni kimlik kartı olan yetkililerin imza örneklerine MERSİS üzerinden ulaşılabilmekte olup, imza kaydının bulunmaması  halinde, noter veya herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde düzenlenmiş imza beyannamesi müdürlüğümüze verilir.

Not: Kooperatif adına imzaya yetkili olan kişinin e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi ile MERSİS e giriş yaparak MERSİS’te “Yetki Kabul İşlemleri” modülü oluşturularak devreye alınmıştır. Mersis üzerinden elektronik ortamda yetki kabulü yapılmışsa fiziki kabul belgesi talep edilmeyecektir.

Not: Kooperatif adına imzaya yetkili olan kişinin e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi ile MERSİS e giriş yaparak ‘Yetki Kabul İşlemleri’ modülünden yetki kabulü ile ilgili onay vermesi gerekir.

5-Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet) ,fotoğraf (2 adet)

6- Denetim kurulu üyelerinin nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi İşlem ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Yönetim Kurulu Gündem Karar Örnekleri (46,00 KB)
  • Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örnekleri (22,63 KB)
  • Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Temsil Karar Örneği (38,00 KB)
  • Hazirun Cetveli Örneği (17,30 KB)