Dosyalar

Şube Değişiklik İşlemleri

7373

1- Dilekçe (yetkililer tarafından müştereken imzalanmalıdır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
2- Değişikliğe ilişkin noter tasdikli yönetim kurulu kararı(1 asıl olmak üzere 2 adet)
3- Değişiklik müdür seçimi ile ilgili ise yeni müdürün ;
• Sicil müdürlüğü veya noter tarafından düzenlenmiş imza beyannamesi

       Not: İmza Beyannameleri “mersis talep no” belirtilmek suretiyle herhangi bir sicil müdürlüğünde de düzenlenebilmektedir.

• T.C. uyruklu ise nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)
• Görevi kabul ettiğine dair görev kabul beyanı
• Fotoğraf (2 adet)DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi İşlem ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Görev Kabul Beyanı (15,36 KB)
  • Şube Değişiklik Karar Örnekleri (16,09 KB)