Dosyalar

İşletme Adı İşlemleri

10878

1. Dilekçe (yönetim kurulu veya temsil ve ilzama yetkilendirilen üye ya da üyeler tarafından imzalanmalıdır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
2. Kullanılacak işletme adının tesciline/iptaline ilişkin noter tasdikli yönetim kurulu kararı (1 asıl olmak üzere 2 adet )
3. İşletme adının kullanımı, herhangi bir kurumun iznine tabi ise izin yazısıDİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terkin ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • İşletme Adı Karar Örneği (11,58 KB)