Dosyalar

Sözleşme Değişiklik İşlemleri

13358

(Sermaye artırımı ve azaltımı dışındaki esas sözleşme maddelerinin değişikliği)

1. Dilekçe (yönetim kurulu veya temsile yetkilendirilen üye ya da üyeler tarafından imzalanır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenir.)

2. Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için izin veya uygun görüş yazısı

3. Esas sözleşme değişikliği ile ilgili tadil tasarısı (ıslak imzalı)(2 adet)

4. Genel kurul toplantısında bakanlık temsilcisi bulunması halinde, bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

Not: Genel kurula vekaleten katılım olması durumunda vekaletnamesinin noterde düzenlenmesi gerekmektedir.

 Not: Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri bakanlık iznine tabi olan şirketler hariç olmak üzere, tek pay sahipli şirketlerin genel kurul toplantılarında ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurullarında bakanlık temsilcisi bulunması zorunlu değildir.

Not: Tek pay sahipli şirketlerde toplantı başkanlığı oluşturulması ile genel kurula katılabilecekler listesinin hazırlanması zorunlu değildir.

5. Genel kurul toplantısı ile ilgili;
yönetim kurulu gündem kararı (fotokopi)
• Noter tasdikli genel kurul toplantı tutanağı (toplantı tutanağı “genel kurul toplantı ve müzakere defteri” ne yapıştırıldıktan sonra noter tasdiki yaptırılmalıdır.)(1 asıl olmak üzere 2 adet)
Hazirun cetveli(1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not : (1)Şirket esas sözleşmesinde belirtilen sürenin dolması halinde, şirketin faaliyetinin devam ettiğine dair yeminli mali müşavir veya serbest mali müşavir tarafından hazırlanmış rapor ile smmm/ymm faaliyet belgesi

(2) Şirketin şube kaydı var ise, unvan değişikliğinin şubede de tescil edilmesi gerekmekte olup, Şube Değişiklik İşlemleri başlığına göre yapılır.DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terkin ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Sözleşme Değişikliği Yönetim Kurulu Gündem Karar Örnekleri (38,00 KB)
  • Sözleşme Değişikliği Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örnekleri (21,13 KB)
  • Sözleşme Değişikliği Tadil Tasarısı Örneği (12,91 KB)
  • Hazirun Cetveli Örneği (14,99 KB)