Dosyalar

Şube Değişiklik İşlemleri

11134

1. Dilekçe (yönetim kurulu veya temsil ve ilzama yetkilendirilen üye ya da üyeler tarafından imzalanmalıdır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
2. Değişikliğe ilişkin noter tasdikli yönetim kurulu kararı (1 asıl olmak üzere 2 adet)
3. Değişiklik müdür seçimi ile ilgili ise yeni müdürün ;
• T.C. uyruklu ise nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet),yabancı uyruklu ise noter tasdikli pasaport ve tercümesi / Mavi kart / Yabancı kimlik numarası var ise, yabancı kimlik numarasını gösteren belge (çalışma/ikamet/geçici koruma vb.)(1 asıl olmak üzere 2 adet)
• Sicil müdürlüğü veya noter tarafından düzenlenmiş imza beyannamesi

       Not: İmza Beyannameleri “mersis talep no” belirtilmek suretiyle herhangi bir sicil müdürlüğünde de düzenlenebilmektedir.

• Görevi kabul ettiğine dair görev kabul beyanı
• Fotoğraf (2 adet)

Not : Şubenin faaliyet konusu “şirket esas sözleşmesindeki konular” olarak tescil edilmektedir. Talep edilmesi halinde şirket esas sözleşmesinde bulunmak kaydıyla istenilen faaliyet konusu (örneğin otel işletmeciliği, seyahat acentalığı, gıda alım satımı vb.) ile de tescil işlemi yapılabilmekte olup, ancak bu durumda şubelerin faaliyet konusunda meydana gelecek değişiklikler de tescile tabi olmaktadır.DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terkin ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Görev Kabul Beyanı (15,36 KB)
  • Şube Değişiklik Karar Örnekleri (14,77 KB)