Dosyalar

Adres Değişikliği İşlemleri

20151

1. Dilekçe (müdürler tarafından imzalanır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenir.)

2. Adres değişikliği ile ilgili noter tasdikli genel kurul kararı(1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not : Yeni adresin doğruluğunun ulusal adres veri tabanından kontrol edilmesi gerekmektedir.

3. Belediye numarataj çalışması nedeniyle meydana gelen adres değişikliğinde,  unvanı ile tescilli adres ve yeni adresin belirtildiği belediye yazı aslıDİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terkin ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Adres Değişikliği Karar Örneği (11,25 KB)