Dosyalar

Adres Değişikliği İşlemleri

17075

1. Dilekçe (müdürler tarafından imzalanmalıdır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
2. Adres değişikliği ile ilgili noter tasdikli genel kurul kararı(1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not : Yeni adresin doğruluğunun ulusal adres veri tabanından kontrol edilmesi gerekmektedir.

3. Belediye numarataj çalışması nedeniyle meydana gelen adres değişikliğinde, eski ve yeni adresin belirtildiği belediye yazı aslı

Not: Eski adresin ticaret sicilinde kayıtlı tescilli adres ile aynı olması gerekmektedir.DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terkin ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Adres Değişikliği Karar Örneği (11,25 KB)