Limited Şirket İşlemleri

25394

* Limited şirketler en az 10.000,00 TL asgari sermaye ve en az bir gerçek/tüzel kişi ortak ile kurulur, ortakların koyacakları sermayenin 25,00 TL veya katları olması zorunludur.

* Ticaret unvanının, 14/02/2014 tarih 28913 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ hükümlerine göre belirlenmesi gerekmektedir.

Şirket sözleşmesi ve imza beyannamesinin düzenlenmesi ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞ hükümleri uyarınca yapılır.

* Bağımsız denetim şirketi Limited şirket olarak kurulacak ise kuruluşunda Bakanlık iznine gerek yoktur.

* Kuruluş işlemlerinde potansiyel vergi numarası Mersis üzerinden otomatik olarak oluşturulmaktadır.

* Limited Şirket yabancı sermayeli ise yeni kayıt, değişiklik ve terk işlemleri sırasında hazırlanan evraklardan birer adet fazla hazırlanır.

* Çağrısız genel kurul toplantıları : Bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, genel kurula katılmaya ve genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın, genel kurul olarak toplanabilir ve bu toplantı nisabı varolduğu sürece karar alabilirler.

* Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü: Genel kurul, müdürler tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Şirket sözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya, şirket sözleşmesinde gösterilen şekilde, gerekiyorsa şirketin internet sitesinde, mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır.

*  Limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilebileceği gibi ayrı bir müdürler kurulu karar defteri de tutulabilir.

*  Bağımsız denetim ile ilgili,6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 397 nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları dışında kalan, anonim şirketin denetçiye denetime ve özel denetime ilişkin hükümleri limited şirkete de uygulanır.

*  Limited şirketlerin hesap dönemi kapanışlarından sonra üç ay içerisinde olağan genel kurul toplantılarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Limited şirket genel kurul toplantısına çağrı,azlığın çağrı ve öneri hakkı gündem,öneriler,çağrısız genel kurul,hazırlık önlemleri,tutanak,yetkisiz katılma konularında anonim şirketlere ilişkin hükümler,Bakanlık temsilcisine ilişkin olanlar hariç,kıyas yoluyla uygulanır, 28.11.2012 tarih 28481 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK BAKANLIK TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK hükümlerine göre işlem yapılır.