Limited Şirket İşlemleri

19047

* Limited şirketler en az 10.000,00 TL asgari sermaye ve en az bir gerçek/tüzel kişi ortak ile kurulur, ortakların koyacakları sermayenin 25,00 TL veya katları olması zorunludur.

* Ticaret unvanının, 14/02/2014 tarih 28913 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ ”  hükümlerine göre belirlenmesi gerekmektedir.

* Kuruluş işlemlerinde potansiyel vergi numarası Mersis üzerinden otomatik olarak oluşturulmaktadır.

* 9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca, 19/01/2017 tarihinden itibaren kurucusu gerçek kişi veya tüzel kişi olan şirketlerin sözleşmesi, kurucusu veya temsilcisinin okur-yazar olması, Türkçe bilmesi, işitme, konuşma veya görme engelli olmaması hallerinde Ticaret Sicili Müdürlüğümüzce onaylanabilmekte ve şirket yetkililerine tescil talepnamesi düzenlenebilmektedir.

* Limited Şirket yabancı sermayeli ise yeni kayıt, değişiklik ve terk işlemleri sırasında hazırlanan evraklardan birer adet fazla hazırlanır.

* Çağrısız genel kurul toplantıları : Bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, genel kurula katılmaya ve genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın, genel kurul olarak toplanabilir ve bu toplantı nisabı varolduğu sürece karar alabilirler.

* Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü: Genel kurul, müdürler tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Şirket sözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya, şirket sözleşmesinde gösterilen şekilde, gerekiyorsa şirketin internet sitesinde, mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır.

*  Limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilebileceği gibi ayrı bir müdürler kurulu karar defteri de tutulabilir.

*  Bağımsız denetim ile ilgili,6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 397 nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları dışında kalan, anonim şirketin denetçiye denetime ve özel denetime ilişkin hükümleri limited şirkete de uygulanır.

*  Limited şirketlerin hesap dönemi kapanışlarından sonra üç ay içerisinde olağan genel kurul toplantılarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Limited şirket genel kurul toplantısına çağrı,azlığın çağrı ve öneri hakkı gündem,öneriler,çağrısız genel kurul,hazırlık önlemleri,tutanak,yetkisiz katılma konularında anonim şirketlere ilişkin hükümler,Bakanlık temsilcisine ilişkin olanlar hariç,kıyas yoluyla uygulanır, 28.11.2012 tarih 28481 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik  hükümlerine göre işlem yapılır.