Limited Şirket İşlemleri

30613

* Limited şirketler en az 50.000,00 TL asgari sermaye ve en az bir gerçek/tüzel kişi ortak ile kurulur, ortakların koyacakları sermayenin 25,00 TL veya katları olması zorunludur.

* Ticaret unvanının, 14/02/2014 tarih 28913 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ hükümlerine göre belirlenmesi gerekir.

Şirket sözleşmesi ve imza beyannamesinin düzenlenmesi ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞ hükümleri uyarınca yapılır.

* Bağımsız denetim şirketi olarak kurulacak limited şirket kuruluşlarında Bakanlık iznine gerek yoktur.

* Çağrısız genel kurul toplantıları (TTK 416) : Bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, genel kurula katılmaya ve genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın, genel kurul olarak toplanabilir ve bu toplantı nisabı var olduğu sürece karar alabilirler.

* Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü (TTK 414): Genel kurul, müdürler tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Şirket sözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya, şirket sözleşmesinde gösterilen şekilde, gerekiyorsa şirketin internet sitesinde, mutlaka Türkiye ticaret sicili gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır.

*  Limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilebileceği gibi ayrı bir müdürler kurulu karar defteri de tutulabilir.

*  Bağımsız denetim ile ilgili,6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 397 nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları dışında kalan, anonim şirketin denetçiye denetime ve özel denetime ilişkin hükümleri limited şirkete de uygulanır.

*  Limited şirketlerin, hesap dönemi kapanışlarından sonra üç ay içerisinde olağan genel kurul toplantılarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Limited şirket genel kurul toplantısına çağrı, azlığın çağrı ve öneri hakkı gündem, öneriler, çağrısız genel kurul, hazırlık önlemleri, tutanak, yetkisiz katılma konularında anonim şirketlere ilişkin hükümler, bakanlık temsilcisine ilişkin olanlar hariç  kıyas yoluyla uygulanır, 28.11.2012 tarih 28481 sayılı resmi gazete de yayımlanan ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK BAKANLIK TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK hükümlerine göre işlem yapılır.

Genel kurul kararları vekâleten imzalanıyorsa,  gerçek kişi veya T.C. uyruklu tüzel kişi ortak adına oy kullanmaya, kararları kabule veya redde, kararları imzalamaya yetkili olduğunu gösteren noter onaylı vekâletname aslının Müdürlüğümüze ibraz edilmesi gerekmektedir. (Vekaletnamede;  şirketin unvanı, ait olduğu genel kurul toplantısının tarihi, vekilin adı ve soyadı, pay sahibinin pay adedi ile adı ve soyadı veya unvanı ve imzasının bulunması şarttır. Bu bilgilerden herhangi biri bulunmayan özel veya genel vekâletnameler geçersizdir.)

(Vekaletnamelerin yurt dışında düzenlenmiş olması halinde, vekaletnamenin düzenlenen ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve noter onaylı Türkçe çevirisinin yaptırılmış olması gereklidir.)

Tüzel kişi ortak yabancı uyruklu olup genel kurul kararı temsilen yasal temsilcisi tarafından imzalanıyorsa; yasal temsilcinin yetkilerini de gösteren tüzel kişi ortağın sicil kayıtlarını içeren belgenin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu belgenin, tüzel kişi ortağın tabii bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve noter onaylı Türkçe çevirisinin yaptırılmış olması gereklidir.

Tüzel kişi ortak yabancı uyruklu olup genel kurul kararı vekâleten imzalanıyorsa; güncel sicil kayıtlarını içeren belge yanında tüzel kişi ortak adına oy kullanmaya, kararları kabule veya redde, kararları imzalamaya yetkili olunduğunu gösteren vekâletnamenin de ibraz edilmesi ve bu belgelerin, tüzel kişi ortağın tabii bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve noter onaylı Türkçe çevirisinin yaptırılmış olması gereklidir. (Vekaletnamede;  şirketin unvanı, ait olduğu genel kurul toplantısının tarihi, vekilin adı ve soyadı, pay sahibinin pay adedi ile adı ve soyadı veya unvanı ve imzasının bulunması şarttır. Bu bilgilerden herhangi biri bulunmayan özel veya genel vekâletnameler geçersizdir.)

NOT : Vekaletnamelerin, Genel Kurul tarihinden önce noterde düzenlenmiş olması gerekmektedir.