Dosyalar

Ek Tasfiye İşlemleri

11767

1. Dilekçe (tasfiye memuru tarafından imzalanmalıdır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir, mahkeme kararında ek tasfiyenin tescil ve ilanına karar verilmesi halinde işlem müdürlüğümüz tarafından resen tescil edilir)
2. Daha önce sicilden kaydı silinmiş olan şirketin ek tasfiye sürecine girmesine ilişkin mahkeme kararı (1 asıl olmak üzere 2 adet)
3. Mahkeme kararında yeni tasfiye memuru görevlendirilmiş ise ;
• Sicil müdürlüğü tarafından düzenlenmiş imza beyannamesi

      Not: İmza Beyannameleri “mersis talep no” belirtilmek suretiyle herhangi bir sicil müdürlüğünde de düzenlenebilmektedir.

• Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)
• Fotoğraf (2 adet)DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terkin ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)