Dosyalar

Tasfiye Sonu Terkin İşlemleri

19350

1. Dilekçe (tasfiye memuru tarafından imzalanır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenir.)

2. Tasfiyenin sona ermesine ilişkin noter tasdikli genel kurul kararı (1 asıl olmak üzere 2 adet)

3. Tasfiye sonu bilançosu (2 asıl olmak üzere 3 adet)

4. Tasfiyeye giriş ve alacaklılara çağrı yapıldığına dair 1,2 ve 3 üncü ilan gazeteleri (2 adet)

5. Tüm ortaklar için düzenlenmiş SGK sigortalı işten ayrılış bildirgesi (EK-5)(2 adet)

 Not : (1) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde birer hafta ara ile yayımlanan ilanlardan, 3. ilanın üzerinden şirket sözleşmesinde aksi öngörülmediği takdirde 3 ayı tamamladıktan sonra fesih kararı alınabilir.
(2) Şirketin ticaret sicil kaydının kapatılabilmesi için sicil dosyasında bulunan haciz,tedbir vb diğer şerhlerin kaldırılması gerekmektedir.
(3) Şirketin şubeleri var ise şirket kaydı kapanmadan önce şube kayıtları kapatılmalıdır.DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terkin ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Tasfiye Sonu Terkin Karar Örneği (14,45 KB)
  • Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (242,00 KB)