Dosyalar

Tasfiye Sonu Terkin İşlemleri

15824

1. Dilekçe (tasfiye memuru tarafından imzalanmalıdır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2. Tasfiyenin sona ermesine ilişkin noter tasdikli genel kurul kararı (1 asıl olmak üzere 2 adet)
3. Tasfiye sonu bilançosu (2 asıl olmak üzere 3 adet)
4. Tasfiyeye giriş ve alacaklılara çağrı yapıldığına dair 1,2 ve 3 üncü ilan gazeteleri (2 adet)
5. Tüm ortaklar için düzenlenmiş SGK sigortalı işten ayrılış bildirgesi (EK-5)(2 adet)

Not : (1) 6728 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 09.08.2016 tarihinden önce tasfiye halinde olduğu tescil edilen şirketlerde; kalan varlığın bir yıl geçmeden dağıtılmasına yetki tanıyan mahkeme kararı bulunmadıkça ve şirket sözleşmesinde aksine daha uzun süre öngörülmemişse üçüncü çağrı ilanından itibaren bir yıllık sürenin tamamlanmasının ardından kalan varlık dağıtılarak tasfiyenin sonlandırılması,
(2) 09.08.2016 tarihinden sonra tasfiye halinde olduğu tescil edilen şirketlerde ise; şirket sözleşmesinde veya alacaklılara yapılan çağrı ilanında aksine daha uzun süre öngörülmemişse üçüncü çağrı ilanından itibaren 6728 sayılı Kanunun 68 inci maddesi ile değişik 543 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen altı aylık sürenin tamamlanmasının ardından kalan varlık dağıtılarak tasfiyenin sonlandırılması,
(3) Şirket sözleşmelerinde kalan varlığın dağıtılması için bir yıl veya daha uzun süre beklenmesi öngörülen şirketlerde, tasfiyenin 6728 sayılı Kanunun 68 inci maddesi ile değişik 543 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen altı aylık sürede tamamlanmasının istenmesi durumunda, şirket sözleşmesinin ilgili hükmünün Kanunda yapılan değişikliğe uygun olarak değiştirilmesi gerekmektedir
(4) Şirketin ticaret sicil kaydının kapatılabilmesi için sicil dosyasında bulunan haciz,tedbir vb diğer şerhlerin kaldırılması gerekmektedir.
(5) Şirketin şubeleri var ise şirket kaydı kapanmadan önce şube kayıtları kapatılmalıdır.DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terkin ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Tasfiye Sonu Terkin Karar Örneği (14,45 KB)
  • Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (242,00 KB)