Dosyalar

Yeni Kayıt

13734

1. Dilekçe (yönetim kurulu veya temsile yetkilendirilen üye ya da üyeler tarafından imzalanır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenir.)

2. Oda kayıt beyannamesi

3. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine göre düzenlenen taahhütname

4.Kurucuların imzaları Sicil Müdürlüğü veya Noter tarafından onaylanmış Anonim Şirket Esas Sözleşmesi(2 Asıl)

Not: Şirket sözleşmesinin ticaret sicil müdürlüğünde vekâleten imzalanması durumunda, kurucunun ıslak imzasını ihtiva eden vekâletname aslının ticaret sicili müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekmektedir. (Vekaletname içeriğinde, “ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİNİ YAPMAYA, SERMAYE TAAHHÜDÜNDE BULUNMAYA, ŞİRKET SÖZLEŞMESİNİN VE EKLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE İMZALANMASINA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ NEZDİNDE İŞLEM YAPMAYA …………………   ……………….. VEKİL TAYİN ETTİM” ifadelerinin yer alması gerekir.)

Not: Şirket ortaklarının tümü tarafından şirket sözleşmesi MERSİS onay sürecinde e-imza ile imzalanarak müdürlüğe gönderilebilir. Bu durumda şirket ortaklarının sözleşmeyi imzalamak için gelmesine gerek yoktur.

Not:  “ TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ  uyarınca defter tasdikleri müdürlüğümüzce yapılacağı için defterlerin de numaralandırılarak tescil esnasında teslim edilmesi gerekir.

5. Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için izin veya uygun görüş yazısı

6. Yönetim kurulu üyelerinin ortak dışı olması halinde görevi kabul ettiğine dair görev kabul beyanı

Not: Şirket adına imzaya yetkili olan kişinin e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi ile MERSİS e giriş yaparak MERSİS’te “Yetki Kabul İşlemleri” modülü oluşturularak devreye alınmıştır. Mersis üzerinden elektronik ortamda yetki kabulü yapılmışsa fiziki kabul belgesi talep edilmeyecektir.

Not: Şirket adına imzaya yetkili olan kişinin e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi ile MERSİS e giriş yaparak ‘Yetki Kabul İşlemleri’ modülünden yetki kabulü ile ilgili onay vermesi gerekir.

7.İmza beyannamesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not: Yeni kimlik kartı olan yetkililerin imza örneklerine MERSİS üzerinden ulaşılabilmekte olup, imza kaydının bulunmaması  halinde, noter veya herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde düzenlenmiş imza beyannamesi müdürlüğümüze verilir.

8. Yönetim kurulu üyeleri tüzel kişi ise; tüzel kişi tarafından bir gerçek kişinin belirlendiği noter tasdikli temsilci atanmasına ilişkin yetkili organ kararı (1 asıl olmak üzere 3 adet)

9. Ortak/yönetim kurulu üyeleri T.C. uyruklu ise; nüfus cüzdanı fotokopisi (4 adet), fotoğraf (2 adet)

10. Ortak/yönetim kurulu üyeleri yabancı uyruklu ise;  noter tasdikli pasaport tercümesi / mavi kart / yabancı kimlik numarası (çalışma/ikamet/geçici koruma vb.) (1 asıl olmak üzere 2 adet)

11. Ortak yabancı uyruklu tüzel kişi ise;  İlgili ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş tüzel kişiye ait sicil özeti veya faaliyet belgesi ile noter onaylı tercümesi ve tüzel kişi adına hareket edecek kişinin noter onaylı pasaport tercümesi / kimlik fotokopisi (1 asıl olmak üzere 4 adet)

12.Yönetim kurulu üyesi yabancı uyruklu tüzel kişi ise; 11. madde de belirtilen evraklara ek olarak 8. madde de yer alan temsilci atamasına ilişkin alınacak yetkili organ kararı ve kararın noter onaylı tercümesi(1asıl olmak üzere 4 adet)

13. Şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştiraklerine izin veren cumhurbaşkanlığı izin yazısı örneği (1 asıl olmak üzere 4 adet)

14. Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyım atama kararı (TMK 426/2) (1 asıl olmak üzere 4 adet), kayyımın nüfus cüzdanı fotokopisi (4 adet)

15. Nakden taahhüt edilen payların en az 1/4’nin ödendiğine dair banka bloke mektubu ve dekontu

Not : Ana sözleşmenin onayından itibaren, üç ay içinde şirket tüzel kişilik kazanamadığı takdirde, bu hususu doğrulayan sicil müdürlüğünün yazısı üzerine, bedeller banka tarafından sahiplerine geri verilir.

16. Şirkette ayni sermaye var ise;
• Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmelere ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkeme tarafından atanan bilirkişi tarafından hazırlanan değerleme raporu (1 asıl olmak üzere 4 adet)
• Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir takyidat olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı (1 asıl olmak üzere 4 adet)
• Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge (1 asıl olmak üzere 4 adet)
• Ayın ve işletmelerin devir alınmasına ilişkin olanlar da dâhil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler (1 asıl olmak üzere 4 adet)

Not: Yabancı bir hukuka tabi olarak yabancı bir ülkede düzenlenmiş belgelerin, Türk Konsolosluğundan veya yabancı resmi belgelerin tasdiki mecburiyetinin kaldırılması sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğümüze verilmesi gerekir.

Not: 1.250.000,00 TL üzeri sermayesi olan anonim şirketlerin sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu vardır (1136 sayılı avukatlık kanunu madde 35)

Not: (1)Yabancı uyruklu kişi pasaportlarının başvuru öncesi müdürlüğümüzce sisteme girişi yapılması gerekmekte olup,  pasaport tercüme fotokopisi ve potansiyel vergi numarası ile adres beyanı(yurtiçi veya yurtdışı) müdürlüğümüze iletilir.

(2)Yabancı uyruklu  tüzel kişi olması halinde; öncelikle şirketi Mersis’ e kaydetmek için yabancı uyruklu şirketin unvanı, uyruğu, adresi ve vergi kimlik numarası ile Müdürlüğümüze başvurarak tüzel kişiyi MERSİS sistemine kaydı ile birlikte sistemde yabancı uyruklu tüzel kişi adına MERSİS numarasının oluşturulması sağlanır.DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Oda Kayıt Beyannamesi (15,02 KB)
  • Yeni Kayıt Dilekçesi (Anonim ve Limited Şirketler için) (55,00 KB)
  • Taahhütname (31,50 KB)
  • Görev Kabul Beyanı (15,36 KB)
  • Şirket Kuruluş ve Sermaye Arttırımı Banka Bloke Yazı Örneği (27,50 KB)
  • Temsilci Atama Karar Örneği (12,17 KB)