Dosyalar

Yeni Kayıt

11573

1. Dilekçe (yönetim kurulu veya temsil ve ilzama yetkilendirilen üye ya da üyeler tarafından imzalanmalıdır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
2. Tüzel kişiler için oda kayıt beyannamesi
3. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine göre düzenlenen taahhütname
4.Kurucuların imzaları Sicil Müdürlüğü veya Noter tarafından onaylanmış Anonim Şirket Esas Sözleşmesi(2 Asıl)

      Not: Şirket sözleşmesinin ticaret sicil müdürlüğünde vekâleten imzalanması durumunda, kurucunun ıslak imzasını ihtiva eden vekâletname aslının ticaret sicili müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekmektedir.

      Not: Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Kuruluşunda, Defterlerin Ticaret Sicili Müdürlüklerince Tasdik Edilmesine İlişkin Tebliğ” uyarınca defter tasdikleri müdürlüğümüzce yapılacağı için defterlerin de numaralandırılarak tescil esnasında teslim edilmesi gerekmektedir.

5. Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için izin veya uygun görüş yazısı
6. Yönetim kurulu üyelerinin ortak dışı olması halinde görevi kabul ettiğine dair görev kabul beyanı

7.Temsile yetkili Yönetim kurulu üyelerinin ortak dışı olması halinde sicil müdürlüğü veya noterden düzenlenmiş imza beyannamesi

     Not : İmza Beyannameleri “mersis talep no” belirtilmek suretiyle herhangi bir sicil müdürlüğünde de düzenlenebilmektedir.

8. Yönetim kurulu üyeleri yerli/yabancı sermayeli tüzel kişi ise; tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından bir gerçek kişinin belirlendiği noter tasdikli yetkili organ kararı (1 asıl olmak üzere 3 adet)
9. Ortakların  ve varsa ortak dışı yönetim kurulu üyelerinin nüfus cüzdanı fotokopisi (4 adet), fotoğraf (2 adet)
10. Ortak/yönetim kurulu üyeleri yabancı uyruklu ise noter tasdikli pasaport ve tercümesi / Mavi kart / Yabancı kimlik numarası var ise, yabancı kimlik numarasını gösteren belge (çalışma/ikamet/geçici koruma vb.) (2 asıl olmak üzere 4 adet)

11. Ortaklar arasında yerli/yabancı sermayeli tüzel kişi var ise iştirak ve temsilci seçilmesine ilişkin karar (1 asıl olmak üzere 3 adet)
12. Ortak/yönetim kurulu üyesi yabancı sermayeli tüzel kişi ise; ilgili ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş tüzel kişiye ait sicil özeti/faaliyet belgesi ve tercümesi (1 asıl olmak üzere 4 adet)
13. Şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştiraklerine izin veren bakanlar kurulu kararının bir örneği (1 asıl olmak üzere 4 adet)
14. Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyım atama kararı (1 asıl olmak üzere 4 adet), kayyımın nüfus cüzdanı fotokopisi (4 adet)
15. Nakden taahhüt edilen payların en az 1/4’nin ödendiğine dair banka bloke mektubu ve dekontu

Not : Ana sözleşmenin onayından itibaren, üç ay içinde şirket tüzel kişilik kazanamadığı takdirde, bu hususu doğrulayan sicil müdürlüğünün yazısı üzerine, bedeller banka tarafından sahiplerine geri verilir.

16. Sermayenin onbinde dördünün, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanuna göre ödenmesi(Ödeme Müdürlüğümüzün bağlı olduğu Oda veznesine yapılacaktır.)

17. Şirkette ayni sermaye var ise;
• Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmelere ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkeme tarafından atanan bilirkişi tarafından hazırlanan değerleme raporu (1 asıl olmak üzere 4 adet)
• Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı (1 asıl olmak üzere 4 adet)
• Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge (1 asıl olmak üzere 4 adet)
• Ayın ve işletmelerin devir alınmasına ilişkin olanlar da dâhil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler (1 asıl olmak üzere 4 adet)

Not : Yabancı uyruklu gerçek/tüzel kişilerin kaydı sırasında öncelikle bu kişilerin müdürlüğümüz tarafından sisteme tanıtılması gerekmekte olup, mersis üzerinden başvuru yapmadan önce yabancı ortak tanımlama dilekçesi ile müdürlüğümüze başvurulması gerekmektedir.

Not : Yabancı bir hukuka tabi olarak yabancı bir ülkede düzenlenmiş belgelerin, Türk Konsolosluğundan veya yabancı resmi belgelerin tasdiki mecburiyetinin kaldırılması sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğümüze verilmesi zorunludur.DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Oda Kayıt Beyannamesi (180,04 KB)
  • Yeni Kayıt Dilekçesi (Anonim ve Limited Şirketler için) (55,00 KB)
  • Taahhütname (31,50 KB)
  • Görev Kabul Beyanı (15,36 KB)
  • Şirket Kuruluş ve Sermaye Arttırımı Banka Bloke Yazı Örneği (27,50 KB)
  • Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişi Tanımlama Dilekçesi (16,01 KB)
  • Şirket Sözleşme,İmza Beyannamesi,Düzeltme Beyanı ve İrade Beyanı Onay Dilekçesi (50,00 KB)
  • İştirak Karar Örnekleri (13,69 KB)
  • Temsilci Atama Karar Örneği (11,91 KB)