Dosyalar

Veraseten Pay İntikal İşlemleri

22507

Vefaat eden şirket ortağının sermaye payının intikali  iki şekilde yapılabilmekte olup;

GENEL KURUL KARARINA GÖRE TESCİL ;

 1. Dilekçe (müdürler tarafından imzalanır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenir.)
 2. Noter tasdikli genel kurul kararı ;(çağrı usulüne uyularak veya tüm ortak ve mirasçıların toplantıya katılımının sağlanması halinde çağrısız olarak yapılır) (genel kurul kararında gerekiyor ise müdür seçimi de yapılarak temsil şekli belirlenir)(1 asıl olmak üzere 2 adet) (Müdür seçimi olacak ise işlemler Müdür Ataması/Azli/İstifası İşlemleri  başlığına göre yapılır.)
 3. Pay geçişine ilişkin pay defterinin ilgili sayfalarının fotokopisi (2 adet)
 4. Noter tasdikli miras payının devri sözleşmesi/feragatname ; mirasçı tarafından mirastan doğan paylarının diğer mirasçı/mirasçılara ve/veya üçüncü kişilere devri halinde (miras payının devri sözleşmesi yerine, iki tarafında imzasının olması şartıyla feragatnameye göre de işlem yapılır, ayrıca payların 25 TL ve katları şeklinde olmaması halinde feragatname ile küsuratlı payların tamamlanması da aynı usule tabidir)(1 asıl olmak üzere 2 adet)
 5. Mirasçı reşit değil ve anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyım atama kararı (TMK 426/2) (1 asıl olmak üzere 2 adet), kayyımın nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)
 6. Mirasçılar/yeni giren ortaklar TC uyruklu ise kimlik fotokopisi/yabancı uyruklu ise noter tasdikli pasaport tercümesi/mavi kart/yabancı kimlik numarası (çalışma/ikamet/geçici koruma vb) (2 adet)
 7. Fotoğraf (2 adet)

VERASET İLAMI/MİRASÇILIK BELGESİNE GÖRE TESCİL; (Miras payının mirasçıların tamamı tarafından kabul edilmesi, miras payının intikali sonucunda küsuratlı payların bulunmaması ve miras payının mirasçı tarafından devrine / feragatnameye ilişkin herhangi bir işlemin bulunmaması halinde)

 1. Mirasçıların onayı ve intikal sonrası pay dağılımını gösteren Dilekçe
 2. Mahkemeden veraset ilamı veya noterden mirasçılık belgesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)
 3. Pay geçişine ilişkin pay defterinin ilgili sayfalarının fotokopisi (2 adet)
 4. Mirasçı reşit değil ve anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyım atama kararı (TMK 426/2) (1 asıl olmak üzere 2 adet), kayyımın nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)
 5. Mirasçılar TC uyruklu ise kimlik fotokopisi/yabancı uyruklu ise noter tasdikli pasaport tercümesi/mavi kart/yabancı kimlik numarası (çalışma/ikamet/geçici koruma vb) (2 adet)
 6. Fotoğraf (2 adet)


DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

 • Tüzel Kişi Değişiklik,Terkin ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
 • Veraseten Pay İntikali (feragatname ve miras payının devri) Karar Örnekleri (16,61 KB)
 • Mirasçıların Onayı ve İntikal Sonrası Pay Dağılımını Gösteren Dilekçe (42,00 KB)