Dosyalar

Veraseten Hisse Devri İşlemleri

17592

1. Dilekçe (müdürler tarafından imzalanmalıdır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2. Ortağın vefaatı ve hisselerin mirasçılara intikali ile ilgili noter tasdikli genel kurul kararı (1 asıl olmak üzere 2 adet)
3. Mahkeme veraset ilamı veya noter tarafından düzenlenmiş mirasçılık belgesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)
4. Vefaat eden ve intikalden dolayı şirkete ortak olarak giren kişilere ait son hisse durumlarını gösteren pay defterinin fotokopisi (2 adet)
5. Şirkete ortak olarak giren mirasçıların;
• T.C. uyruklu ise nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)
• Yabancı uyruklu ise noter tasdikli pasaport ve tercümesi / Mavi kart / Yabancı kimlik numarası var ise, yabancı kimlik numarasını gösteren belge (çalışma/ikamet/geçici koruma vb.)(1 asıl olmak üzere 2 adet)
• Fotoğraf (2 adet)
6. Mirasçı reşit değil ve anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyım atama kararı (TMK 426/2) (1 asıl olmak üzere 2 adet),kayyımın nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)
7. Vefaat nedeniyle şirket müdürlüğünde yapılması gereken işlemler Müdür Ataması/Azli/İstifası İşlemleri  başlığına göre yapılır.

Not: Şirket ortağının vefaatı nedeniyle şirkette bulunan hisselerin mirasçılarına intikali ile ilgili alınacak genel kurul kararında, mirasçılarından bir veya birkaçı intikal eden hisseleri, diğer mirasçılara bırakarak şirket ortaklığından ayrılabilirler, bu işlem sadece mirasçılar arasında yapılır, bu durumda söz konusu kişiler arasında noterden düzenlenmiş feragatnamenin Müdürlüğümüze verilmesi gerekir.



DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terkin ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Veraseten Hisse Devri Karar Örnekleri (17,78 KB)