Dosyalar

Hisse Devri İşlemleri

22571

1. Dilekçe (müdürler tarafından imzalanır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenir.)

2. Hisse devrine ilişkin noter tasdikli genel kurul kararı (1 asıl olmak üzere 2 adet) (Hisse devrinin kabulü kararı, hisse devir sözleşmesi tarihinde veya sonrasındaki bir tarihte alınmalıdır.)

3. Noter tarafından düzenlenmiş hisse devir sözleşmesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)

4. Hisseyi devreden ve devir alan ortağa ait son hisse durumlarını gösteren pay defterinin fotokopisi (2 adet)

Not : (1) Ortak hissesini devredip şirketten ayrılıyor ise hisse devri ile ilgili genel kurul toplantısına katılarak kararı imzalamalıdır.

(2)Kararda, pay devrinden başka bir husus görüşülmüş ise karar yeni gelen ortak tarafından da imzalanmalıdır.

(3) Hissesini devrederek şirketten ayrılan ortak müdür ise müdürlük görevinin devam edip etmeyeceği kararda belirtilmelidir.
(4) Türk Ticaret Kanunu’ nun 623 üncü maddesi uyarınca şirket ortaklarından en az birisinin müdür olması gerekmektedir.
(5) Pay defterine ortakların giriş çıkış tarihleri karar tarihi itibariyle yazılmalıdır.

(6)Pay devirlerinde; pay adedinin tam sayı olacak şekilde yapılması zorunludur.

5. Şirkete yeni giren ortak;
• T.C. uyruklu ise; nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)
• Yabancı uyruklu ise; noter tasdikli pasaport tercümesi / mavi kart / yabancı kimlik numarası (çalışma/ikamet/geçici koruma vb.) (1 asıl olmak üzere 2 adet)

• Fotoğraf (2 adet)

6. Yeni giren ortak yabancı uyruklu tüzel kişi ise, ilgili ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş tüzel kişiye ait sicil özeti veya faaliyet belgesi ve noter onaylı tercümesi ve ve tüzel kişi adına hareket edecek kişinin noter onaylı pasaport tercümesi / kimlik fotokopisi (1 asıl olmak üzere 2)

Not: Karar, yabancı uyruklu tüzel kişinin yasal temsilcisi tarafından temsilen imzalanıyor ise;  yasal temsilcinin yetkilerini de gösteren tüzel kişi ortağın sicil kayıtlarını içeren belgenin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu belgenin, tüzel kişi ortağın tabii bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve noter onaylı Türkçe çevirisinin yaptırılmış olması gereklidir.

Not: Karar, yabancı uyruklu tüzel kişi adına yasal temsilcisi haricinde bir gerçek kişi tarafından imzalanıyor ise; güncel sicil kayıtlarını içeren belge yanında tüzel kişi ortak adına oy kullanmaya, kararları kabule veya redde, kararları imzalamaya yetkili olunduğunu gösteren  noterden düzenlenmiş vekâletnamenin de ibraz edilmesi ve bu belgelerin, tüzel kişi ortağın tabii bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve noter onaylı Türkçe çevirisinin yaptırılmış olması gereklidir. (Yine, T.C. uyruklu tüzel kişi adına kararda vekaleten imza atılması halinde de, tüzel kişi ortak adına oy kullanmaya, kararları kabule veya redde, kararları imzalamaya yetkili olunduğunu gösteren noterden düzenlenmiş vekâletnamenin de ibraz edilmesi gerekmektedir.)

Not: Vekaletnamelerin genel kurul kararı tarihinden önce düzenlenmiş olması gerekmektedir.

8. Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyım atama kararı (TMK 426/2) (1 asıl olmak üzere 2 adet),kayyımın nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)

9. Hisse devri sırasında müdürlük ve temsil ile ilgili bir değişiklik var ise Müdür Ataması/Azli/İstifası İşlemleri  başlığındaki işlemler yerine getirilir.

Not :(1) Hisse devrinin tescili için yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 30 gün içinde Müdürlüğümüze başvurulması gerekir.

(2)Hisse devri, çok ortaklı şirketin tek ortaklı şirkete dönüşmesi/şirketin tek ortağın değişmesi/tek ortaklı şirketin çok ortaklı şirkete dönüşme işlemleri ticaret sicil harcından muaftır.

Not:  (1)Yabancı uyruklu kişi pasaportlarının başvuru öncesi müdürlüğümüzce sisteme girişi yapılması gerekmekte olup,  pasaport tercüme fotokopisi ve potansiyel vergi numarası ile adres beyanı(yurtiçi veya yurtdışı) müdürlüğümüze iletilir.

(2)Yabancı uyruklu  tüzel kişi ortak olması halinde; öncelikle şirketi Mersis’ e kaydetmek için yabancı uyruklu şirketin unvanı, uyruğu, adresi ve vergi kimlik numarası ile Müdürlüğümüze başvurarak tüzel kişiyi MERSİS sistemine kaydı ile birlikte sistemde yabancı uyruklu tüzel kişi adına MERSİS numarasının oluşturulması sağlanır.

 TEK PAY SAHİPLİĞİ BİLDİRİMİ

Limited şirketin ortak sayısı yapılan hisse devri sonucunda tek ortaklı hale gelmesi/tescil edilmiş tek ortağın değişmesi/şirketin tek ortaklı olma durumunun sona ermesi ile ilgili genel kurul kararı  ve yukarıda yer alan belgelerin hazırlanması gerekir.

Not : Birden çok ortaklı olarak kurulan şirketin ortak sayısı sonradan bire düşerse durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde şirket müdürlerine yazı ile bildirilir. Şirket müdürleri, bildirimin alınması tarihinden itibaren yedi gün içinde, şirketin tek ortaklı bir Limited şirket olduğunu, bu tek ortağın adı ve soyadını veya unvanını, kimlik numarasını, yerleşim yerini veya merkezini ve vatandaşlığını tescil ettirir.DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terkin ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Hisse Devri Karar Örnekleri (17,20 KB)
  • Hisse Devri -Tek Ortaklık Karar Örneği (13,30 KB)