Dosyalar

Hisse Devri İşlemleri

19533

1. Dilekçe (müdürler tarafından imzalanır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenir.)

2. Hisse devrine ilişkin noter tasdikli genel kurul kararı (1 asıl olmak üzere 2 adet)

3. Noter tarafından düzenlenmiş hisse devir sözleşmesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)

4. Hisseyi devreden ve devir alan ortağa ait son hisse durumlarını gösteren pay defterinin fotokopisi (2 adet)

Not : (1) Ortak hissesini devredip şirketten ayrılıyor ise hisse devri ile ilgili genel kurul toplantısına katılarak kararı imzalamalıdır.
(2) Hissesini devrederek şirketten ayrılan ortak müdür ise müdürlük görevinin devam edip etmeyeceği kararda belirtilmelidir.
(3) Türk Ticaret Kanunu’ nun 623 üncü maddesi uyarınca şirket ortaklarından en az birisinin müdür olması gerekmektedir.
(4) Pay defterine ortakların giriş çıkış tarihleri karar tarihi itibariyle yazılmalıdır.

5. Şirkete yeni giren ortak;
• T.C. uyruklu ise; nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)
• Yabancı uyruklu ise; noter tasdikli pasaport tercümesi / mavi kart / yabancı kimlik numarası (çalışma/ikamet/geçici koruma vb.) (1 asıl olmak üzere 2 adet)

• Fotoğraf (2 adet)

6. Yeni giren ortak yabancı sermayeli tüzel kişi ise, tüzel kişinin ortaklığa girişi ile ilgili iştirak ve temsilci atama kararı ve tercümesi ile ilgili ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş tüzel kişiye ait sicil özeti veya faaliyet belgesi ve tercümesi (1 asıl olmak üzere 2)

7. Yeni giren ortak yerli sermayeli tüzel kişi ise, tüzel kişinin ortaklığa girişi ile ilgili noter tasdikli iştirak ve temsilci atama kararı (1 asıl olmak üzere 2)

Not: Yabancı bir hukuka tabi olarak yabancı bir ülkede düzenlenmiş belgelerin, Türk Konsolosluğundan veya yabancı resmi belgelerin tasdiki mecburiyetinin kaldırılması sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğümüze verilmesi gerekir.

8. Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyım atama kararı (TMK 426/2) (1 asıl olmak üzere 2 adet),kayyımın nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)

9. Hisse devri sırasında müdürlük ve temsil ile ilgili bir değişiklik var ise Müdür Ataması/Azli/İstifası İşlemleri  başlığındaki işlemler yerine getirilir.

Not :  (1) Hisse devrinin tescili için yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 30 gün içinde Müdürlüğümüze başvurulması gerekir.

(2)  Hisse devri, çok ortaklı şirketin tek ortaklı şirkete dönüşmesi/şirketin tek ortağın değişmesi/tek ortaklı şirketin çok ortaklı şirkete dönüşme işlemleri ticaret sicil harcından muaftır.

 

TEK PAY SAHİPLİĞİ BİLDİRİMİ

Limited şirketin ortak sayısı yapılan hisse devri sonucunda tek ortaklı hale gelmesi/tescil edilmiş tek ortağın değişmesi/şirketin tek ortaklı olma durumunun sona ermesi ile ilgili genel kurul kararı  ve yukarıda yer alan belgelerin hazırlanması gerekir.

Not : Birden çok ortaklı olarak kurulan şirketin ortak sayısı sonradan bire düşerse durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde şirket müdürlerine yazı ile bildirilir. Şirket müdürleri, bildirimin alınması tarihinden itibaren yedi gün içinde, şirketin tek ortaklı bir limited şirket olduğunu, bu tek ortağın adı ve soyadını veya unvanını, kimlik numarasını, yerleşim yerini veya merkezini ve vatandaşlığını tescil ettirir.DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terkin ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişi Tanımlama Dilekçesi (16,01 KB)
  • Hisse Devri Karar Örnekleri (15,33 KB)
  • Hisse Devri -Tek Ortaklık Karar Örneği (13,68 KB)
  • İştirak Karar Örnekleri (13,03 KB)