Dosyalar

Müdür Ataması/Azli/İstifası İşlemleri

19715

MÜDÜR ATAMASI/AZLİ/İSTİFASI, BİRDEN FAZLA MÜDÜR BULUNMASI HALİNDE MÜDÜRLER KURULU BAŞKANI SEÇİLMESİ, ŞİRKETİN TEMSİL ŞEKLİNİN BELİRLENMESİ

1. Dilekçe (müdürler tarafından imzalanır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenir.)

2. Müdür ataması/azli/istifası, birden fazla müdür bulunması halinde müdürler kurulu başkanı seçilmesi, şirketin temsil şeklinin belirlenmesine dair noter tasdikli genel kurul kararı (1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not: Müdürlerden en azından birinin şirket ortağı olması zorunludur. (TTK 623/1)

Not: Şirketin müdürlerinden biri bir tüzel kişi olduğu takdirde, bu kişi bu görevi tüzel kişi adına yerine getirecek bir
gerçek kişiyi belirler. (TTK623/2)

Not : Şirket ortaklarından en az birisinin müdür olarak seçilmesi zorunludur, şirkette birden fazla müdür bulunması halinde müdürler kurulu başkanı seçilmesi gerekmektedir. (TTK 624/1)

3. İmza beyannamesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not: Yeni kimlik kartı olan yetkililerin imza örneklerine MERSİS üzerinden ulaşılabilmekte olup, imza kaydının bulunmaması  halinde, noter veya herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde düzenlenmiş imza beyannamesi müdürlüğümüze verilir.

Not: Şirket adına imzaya yetkili olan kişinin e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi ile MERSİS e giriş yaparak ‘Yetki Kabul İşlemleri’ modülünden yetki kabulü ile ilgili onay vermesi gerekir.

4. Ortak olmayan müdürlerin bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı görev kabul beyanı

Not: Şirket adına imzaya yetkili olan kişinin e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi ile MERSİS e giriş yaparak MERSİS’te “Yetki Kabul İşlemleri” modülü oluşturularak devreye alınmıştır. Mersis üzerinden elektronik ortamda yetki kabulü yapılmışsa fiziki kabul belgesi talep edilmeyecektir.

5.Fotoğraf (2 adet)
6. Müdür T.C. uyruklu ise;  nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet), yabancı uyruklu ise;  noter tasdikli pasaport tercümesi / mavi kart / yabancı kimlik numarası (çalışma/ikamet/geçici koruma vb.) (1 asıl olmak üzere 2 adet)

7. Müdür;
• Yerli sermayeli tüzel kişi ise, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin temsilci olarak belirlendiğine dair noter tasdikli yetkili organ kararı (1 asıl olmak üzere 2 adet)
• Yabancı sermayeli tüzel kişi ise, ilgili ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş tüzel kişiye ait sicil özeti veya faaliyet belgesi ile noter onaylı tercümesi ile tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin temsilci olarak belirlendiğine dair noter tasdikli yetkili organ kararı ve tercümesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not : (1) Yabancı uyruklu kişi pasaportlarının başvuru öncesi müdürlüğümüzce sisteme girişi yapılması gerekmekte olup,  pasaport tercüme fotokopisi ve potansiyel vergi numarası ile adres beyanı(yurtiçi veya yurtdışı) müdürlüğümüze iletilir.

(2) Yabancı bir hukuka tabi olarak yabancı bir ülkede düzenlenmiş belgelerin, Türk Konsolosluğundan veya yabancı resmi belgelerin tasdiki mecburiyetinin kaldırılması sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğümüze verilmesi gerekir.DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terkin ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Görev Kabul Beyanı (15,36 KB)
  • Müdür Ataması/Azli/İstifası Karar Örnekleri (19,17 KB)
  • Temsilci Atama Karar Örneği (12,02 KB)