Dosyalar

Müdür Ataması/Azli/İstifası İşlemleri

18317

MÜDÜR ATAMASI/AZLİ/İSTİFASI, BİRDEN FAZLA MÜDÜR BULUNMASI HALİNDE MÜDÜRLER KURULU BAŞKANI SEÇİLMESİ, ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAM ŞEKLİNİN BELİRLENMESİ

1. Dilekçe (müdürler tarafından imzalanmalıdır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
2. Müdür ataması/azli/istifası, birden fazla müdür bulunması halinde müdürler kurulu başkanı seçilmesi, şirketin temsil ve ilzam şeklinin belirlenmesine dair noter tasdikli genel kurul kararı (1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not : Şirket ortaklarından en az birisinin müdür olarak seçilmesi zorunludur, şirkette birden fazla müdür bulunması halinde müdürler kurulu başkanı seçilmesi gerekmektedir. (TTK 624/1)

3. Müdürlere ait sicil müdürlüğü  veya noter tarafından düzenlenmiş imza beyannamesi

        Not: İmza Beyannameleri “mersis talep no” belirtilmek suretiyle herhangi bir sicil müdürlüğünde de düzenlenebilmektedir.

4.Fotoğraf (2 adet)
5. Müdür T.C. uyruklu ise nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet),yabancı uyruklu ise noter tasdikli pasaport ve tercümesi / Mavi kart / Yabancı kimlik numarası var ise, yabancı kimlik numarasını gösteren belge (çalışma/ikamet/geçici koruma vb.)(1 asıl olmak üzere 2 adet)

6. Müdürün ortak dışı olması halinde görevi kabul ettiğine dair görev kabul beyanı
7. Müdür;
• Yerli sermayeli tüzel kişi ise, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin temsilci olarak belirlendiğine dair noter tasdikli yetkili organ kararı (1 asıl olmak üzere 2 adet)
• Yabancı sermayeli tüzel kişi ise, ilgili ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş tüzel kişiye ait sicil özeti/faaliyet belgesi ile tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin temsilci olarak belirlendiğine dair noter tasdikli yetkili organ kararı ve tercümesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not : (1) Yabancı uyruklu gerçek/tüzel kişilerin kaydı sırasında öncelikle bu kişilerin müdürlüğümüz tarafından sisteme tanıtılması gerekmekte olup, mersis üzerinden başvuru yapmadan önce yabancı ortak tanımlama dilekçesi ile müdürlüğümüze başvurulması gerekmektedir.
(2) Yabancı bir hukuka tabi olarak yabancı bir ülkede düzenlenmiş belgelerin, Türk Konsolosluğundan veya yabancı resmi belgelerin tasdiki mecburiyetinin kaldırılması sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğümüze verilmesi zorunludur.DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terkin ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Görev Kabul Beyanı (15,36 KB)
  • Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişi Tanımlama Dilekçesi (16,01 KB)
  • Müdür Ataması/Azli/İstifası Karar Örnekleri (19,71 KB)
  • Temsilci Atama Karar Örneği (12,02 KB)