Dosyalar

Eş Zamanlı Sermaye Azaltım ile Sermaye Arttırımı İşlemleri

18707

Sermayenin azaltılması işlemi ile birlikte eş zamanlı olarak, azaltılan miktarla aynı tutarda veya daha yüksek bir tutarda arttırılmasına karar verilmesi halinde düzenlenecek evraklar;

1. Dilekçe (müdürler tarafından imzalanır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenir.)

2. Sermaye azaltılması ve artırımının eş zamanlı olarak yapılmasına ilişkin noter tasdikli genel kurul kararı (1 asıl olmak üzere 2 adet)

3. Sermayenin azaltılması ve artırılmasının eş zamanlı olarak yapılmasına ilişkin hükümleri içeren tadil tasarısı (ıslak imzalı)(2 adet)

4. Şirket sözleşme değişikliği bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı

5. Sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ve faaliyet belgesi, ya da denetime tabi şirketlerde denetçi raporu (1 asıl olmak üzere 2 adet)DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terkin ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)