Dosyalar

Eş Zamanlı Sermaye Azaltım ile Sermaye Arttırımı İşlemleri

5558

Sermayenin azaltılması işlemi ile birlikte eş zamanlı olarak,azaltılan miktarla aynı tutarda veya daha yüksek bir tutarda arttırılmasına karar verilmesi halinde düzenlenecek evraklar;

1. Dilekçe (müdürler tarafından imzalanmalıdır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
2. Sermaye azaltılması ve artırımının eş zamanlı olarak yapılmasına ilişkin noter tasdikli genel kurul kararı (1 asıl olmak üzere 2 adet)
3. Sermayenin azaltılması işlemi ile birlikte eş zamanlı ve aynı miktarda yapılan sermaye artırımında artırılan sermayenin tamamen ödendiğine; daha yüksek sermaye artırımı yapılması halinde ise, aşan kısmın en az ¼ nün ödendiğine dair banka bloke mektubu ve dekont ile ve aşan kısmın onbinde dördünün, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39/c bendine göre Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi’nde bulunan 80000011 nolu rekabet kurumu hesabına yatırıldığına dair dekont
4. Sermayenin azaltılması ve artırılmasının eş zamanlı olarak yapılmasına ilişkin hükümleri içeren tadil tasarısı (1 asıl olmak üzere 2 adet)
5. Şirket sözleşme değişikliği bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı
6. Sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ve faaliyet belgesi, ya da denetime tabi şirketlerde denetçi raporu (1 asıl olmak üzere 2 adet)DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terkin ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Şirket Kuruluş ve Sermaye Arttırımı Banka Bloke Yazısı (27,00 KB)