Dosyalar

Sermaye Azaltım İşlemleri

17516

1. Dilekçe (müdürler tarafından imzalanır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenir.)

2. Esas sermayenin azaltılması ile birlikte eş zamanlı olarak sermaye arttırımı yapılmaması halinde tescil başvurusunda :

a)Sermayenin azaltılmasına ilişkin şirket müdürü/müdürleri raporunun onaylandığı ve sermayenin azaltılmasının ne tarzda yapılacağının gösterildiği sermaye azaltılmasına dair noter tasdikli genel kurul kararı (1 asıl olmak üzere 2 adet)

b. Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir şirket müdürü/müdürleri tarafından hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor (1 asıl olmak üzere 2 adet)

c. Sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğunun belirlenmesine ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu, smmm/ymm faaliyet belgesi veya şirketin denetime tabi olması halinde şirket denetçi raporu ve faaliyet belgesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)

d. Şirket alacaklılarına yedişer gün arayla üç defa çağrı yapıldığına dair sicil gazetesi örnekleri (2 adet)

e. Müdür/müdürler tarafından imzalanmış, beyanda bulunan alacaklıları gösteren liste ekinde, alacaklı olduğunu beyan eden alacaklıların alacaklarının ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren belge (2 adet)

f. Sermaye azaltılması ile ilgili tadil tasarısı (ıslak imzalı)(2 adet)

g. Şirket sözleşme değişikliği bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı

3.Sermaye, zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacıyla ve bu açıklar oranında azaltılacak olursa;

a)Yukarıdaki belgelere ek olarak; Şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme yükümlülüklerinin tamamen ödendiğini gösteren belge, (2 adet)

b)Şirket müdür/müdürlerince alacaklıları çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat alınmasından vazgeçilmiş ve buna ilişkin müdürler kurulu kararı müdürlüğe ibraz edilmiş ise şirket alacaklılarına çağrı yapıldığına dair sicil gazetesi örnekleri ve bilinen alacaklılara yapılan çağrı mektupları ile alacaklıların ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren belgeler aranmaz.

Not : (1) Alacaklılara çağrının yayınlandığı 3.ilandan sonra verilen 2 aylık sürenin sona ermesinden ve beyan edilen alacakların ödenmesinden veya teminat altına alınmasından sonra yukarıda sayılan belgeler ile azaltımının tescili talep edilir.DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terkin ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Sermaye Azaltımı Alacaklılara Çağrı İlan Örneği (26,50 KB)
  • Sermaye Azaltımı Karar Örneği (13,78 KB)
  • Sermaye Azaltımı Tadil Tasarısı Örneği (12,49 KB)
  • Smmm/Ymm Sermaye Azaltımı Rapor Örneği (37,00 KB)