Dosyalar

Yeni Kayıt

21467

1. Dilekçe (müdürlerin tamamı tarafından imzalanır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenir.)

2. Oda kayıt beyannamesi

3. Ticaret sicili yönetmeliğinin 24 üncü maddesine göre düzenlenen taahhütname

4. Kurucuların imzaları sicil müdürlüğü tarafından onaylanmış Limited şirket sözleşmesi

Not: Şirket sözleşmesinin ticaret sicil müdürlüğünde vekâleten imzalanması durumunda, kurucunun ıslak imzasını ihtiva eden vekâletname aslının ticaret sicili müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekir. (Vekaletname içeriğinde, “ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİNİ YAPMAYA, SERMAYE TAAHHÜDÜNDE BULUNMAYA, ŞİRKET SÖZLEŞMESİNİN VE EKLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE İMZALANMASINA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ NEZDİNDE İŞLEM YAPMAYA …………………   ……………….. VEKİL TAYİN ETTİM” ifadelerinin yer alması gerekir.)

Not: Şirket ortaklarının tümü tarafından şirket sözleşmesi MERSİS onay sürecinde e-imza ile imzalanarak müdürlüğe gönderilebilir. Bu durumda şirket ortaklarının sözleşmeyi imzalamak için gelmesine gerek yoktur. 

Not: TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ uyarınca defter tasdikleri müdürlüğümüzce yapılacağı için defterlerin de numaralandırılarak tescil esnasında teslim edilmesi gerekir.

5. İmza beyannamesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not: Yeni kimlik kartı olan yetkililerin imza örneklerine MERSİS üzerinden ulaşılabilmekte olup, imza kaydının bulunmaması  halinde, Limited şirket kuruluşlarında fiziki imza beyannamesi yalnızca ticaret sicili müdürlüklerinde verilebilecek olması nedeniyle herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde düzenlenmiş imza beyannamesi müdürlüğümüze verilir.

6.Ortak olmayan müdürlerin bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı görev kabul beyanı

Not: Şirket adına imzaya yetkili olan kişinin e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi ile MERSİS e giriş yaparak MERSİS’te “Yetki Kabul İşlemleri” modülü oluşturularak devreye alınmıştır. Mersis üzerinden elektronik ortamda yetki kabulü yapılmışsa fiziki kabul belgesi talep edilmeyecektir.

Not: Şirket adına imzaya yetkili olan kişinin e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi ile MERSİS e giriş yaparakYetki Kabul İşlemlerimodülünden yetki kabulü ile ilgili onay vermesi gerekir.

7. Müdür tüzel kişi ise; tüzel kişi tarafından bir gerçek kişinin belirlendiği noter tasdikli temsilci atanmasına ilişkin yetkili organ kararı (1 asıl olmak üzere 3 adet)

8. Ortak/müdür T.C. uyruklu ise; nüfus cüzdanı fotokopisi (4 adet), fotoğraf (2 adet)

9. Ortak/müdür yabancı uyruklu gerçek kişi ise; noter tasdikli pasaport tercümesi / mavi kart / yabancı kimlik numarası (çalışma/ikamet/geçici koruma vb.) (1 asıl olmak üzere 2 adet)

10. Ortak yabancı uyruklu tüzel kişi ise; ilgili ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş tüzel kişiye ait sicil özeti veya faaliyet belgesi ile noter onaylı tercümesi ve tüzel kişi adına hareket edecek kişinin noter onaylı pasaport tercümesi / kimlik fotokopisi (1 asıl olmak üzere 4 adet)

11.Müdür yabancı uyruklu tüzel kişi ise; 10. madde de belirtilen evraklara ek olarak 7. madde de yer alan yetkili organ kararı ve kararın noter onaylı tercümesi (1 asıl olmak üzere 4 adet)

Not: Yabancı bir hukuka tabi olarak yabancı bir ülkede düzenlenmiş belgelerin, Türk Konsolosluğundan veya yabancı resmi belgelerin tasdiki mecburiyetinin kaldırılması sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğümüze verilmesi gerekir.

12. Şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde; bu kuruluşların iştiraklerine izin veren cumhurbaşkanlığı izni bir örneği (1 asıl olmak üzere 4 adet)

13. Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde; reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyım atama kararı  (TMK 426/2) (1 asıl olmak üzere 2 adet), kayyımın nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)

14. Şirkete ayni sermaye konulacak ise;
• Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmelere ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkeme tarafından atanan bilirkişi tarafından hazırlanan değerleme raporu ile mahkeme kararı (1 asıl olmak üzere 4 adet)
• Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir takyidat olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı (1 asıl olmak üzere 4 adet)
• Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge (1 asıl olmak üzere 4 adet)

Not: (1)Yabancı uyruklu kişi pasaportlarının başvuru öncesi müdürlüğümüzce sisteme girişi yapılması gerekmekte olup,  pasaport tercüme fotokopisi ve potansiyel vergi numarası ile adres beyanı(yurtiçi veya yurtdışı) müdürlüğümüze iletilir.

(2)Yabancı uyruklu  tüzel kişi olması halinde; öncelikle şirketi Mersis’ e kaydetmek için yabancı uyruklu şirketin unvanı, uyruğu, adresi ve vergi kimlik numarası ile Müdürlüğümüze başvurarak tüzel kişiyi MERSİS sistemine kaydı ile birlikte sistemde yabancı uyruklu tüzel kişi adına MERSİS numarasının oluşturulması sağlanır.

Not: Kayıt işlemleri randevu sırasına göre yapılmakta olup, MERSİS  üzerinden başvuru ile birlikte ayrıca randevu talebi oluşturulması gerekir.DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Oda Kayıt Beyannamesi (15,02 KB)
  • Yeni Kayıt Dilekçesi (Anonim ve Limited Şirketler için) (55,00 KB)
  • Taahhütname (31,50 KB)
  • Görev Kabul Beyanı (15,36 KB)
  • Temsilci Atama Karar Örneği (12,17 KB)