Dosyalar

Yeni Kayıt

18189

1. Dilekçe (müdürlerin tamamı tarafından imzalanmalıdır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2. Tüzel kişiler için oda kayıt beyannamesi
3. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine göre düzenlenen taahhütname
4. Kurucuların imzaları Sicil Müdürlüğü tarafından onaylanmış Limited Şirket ana sözleşmesi(2 Asıl)

      Not: Şirket sözleşmesinin ticaret sicil müdürlüğünde vekâleten imzalanması durumunda, kurucunun ıslak imzasını ihtiva eden vekâletname aslının ticaret sicili müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekmektedir.

      Not: “ TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ” uyarınca defter tasdikleri müdürlüğümüzce yapılacağı için defterlerin de numaralandırılarak tescil esnasında teslim edilmesi gerekmektedir.

5. Müdürün ortak dışı olması halinde sicil müdürlüğünce düzenlenmiş imza beyannamesi

   Not : Şirket ortaklarından en az birisinin müdür olarak seçilmesi zorunludur. Şirkette birden fazla müdür bulunması halinde müdürler kurulu başkanı seçilmesi gerekmektedir. (TTK 624/1)

     Not : İmza Beyannameleri “mersis talep no” belirtilmek suretiyle herhangi bir sicil müdürlüğünde de düzenlenebilmektedir.

6. Müdürün ortak dışı olması halinde görevi kabul ettiğine dair görev kabul beyanı
7. Müdür yerli/yabancı sermayeli tüzel kişi ise; tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından bir gerçek kişinin belirlendiği noter tasdikli yetkili organ kararı (1 asıl olmak üzere 3 adet)
8. Ortakların nüfus cüzdanı fotokopisi (4 adet), fotoğraf (2 adet)
9. Ortak/müdür yabancı uyruklu ise noter tasdikli pasaport ve tercümesi / Mavi kart / Yabancı kimlik numarası var ise, yabancı kimlik numarasını gösteren belge (çalışma/ikamet/geçici koruma vb.)(2 asıl olmak üzere 4 adet)
10. Ortaklar arasında yerli/yabancı sermayeli tüzel kişi var ise iştirak ve temsilci seçilmesine ilişkin karar (1 asıl olmak üzere 3 adet)
11. Ortak/müdür yabancı sermayeli tüzel kişi ise; ilgili ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş tüzel kişiye ait sicil özeti/faaliyet belgesi ve tercümesi (1 asıl olmak üzere 4 adet)
12. Şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştiraklerine izin veren bakanlar kurulu kararının bir örneği (1 asıl olmak üzere 4 adet)
13. Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyım atama kararı  (TMK 426/2) (1 asıl olmak üzere 4 adet), kayyımın nüfus cüzdanı fotokopisi (4 adet)
14. Limited Şirketler açısından nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az yüzde yirmi beşinin tescilden önce ödenmesi şartı kaldırılmış olup, ancak şirket ana sözleşmesinde belirtmek şartıyla bloke yapılabilmektedir.

Not : Anasözleşmenin onayından itibaren, üç ay içinde şirket tüzel kişilik kazanamadığı takdirde, bu hususu doğrulayan sicil müdürlüğünün yazısı üzerine, bedeller banka tarafından sahiplerine geri verilir.

15. Sermayenin onbinde dördünün, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanuna göre ödenmesi(Ödeme Müdürlüğümüzün bağlı olduğu Oda veznesine yapılacaktır.)
16. Şirkette ayni sermaye var ise;
• Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmelere ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkeme tarafından atanan bilirkişi tarafından hazırlanan değerleme raporu (1 asıl olmak üzere 4 adet)
• Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı (1 asıl olmak üzere 4 adet)
• Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge (1 asıl olmak üzere 4 adet)

Not : (1) Yabancı uyruklu gerçek/tüzel kişilerin (kaydın pasaport numarası ile oluşturulması halinde) kaydı sırasında öncelikle bu kişilerin müdürlüğümüz tarafından sisteme tanıtılması gerekmekte olup, mersis üzerinden başvuru yapmadan önce pasaport tercüme fotokopisi, potansiyel vergi numarası ve adres (yurtiçi veya yurtdışı) ile müdürlüğümüze başvurulması gerekmektedir.
(2) Yabancı bir hukuka tabi olarak yabancı bir ülkede düzenlenmiş belgelerin, Türk Konsolosluğundan veya yabancı resmi belgelerin tasdiki mecburiyetinin kaldırılması sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğümüze verilmesi zorunludur.DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Oda Kayıt Beyannamesi (180,04 KB)
  • Yeni Kayıt Dilekçesi (Anonim ve Limited Şirketler için) (55,00 KB)
  • Taahhütname (31,50 KB)
  • Görev Kabul Beyanı (15,36 KB)
  • İştirak Karar Örnekleri (13,03 KB)
  • Temsilci Atama Karar Örneği (12,02 KB)