Dosyalar

Merkez Nakli

15273

1. Dilekçe (müdürler tarafından imzalanmalıdır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
2. Tüzel Kişiler İçin Oda Kayıt Beyannamesi
3. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine göre düzenlenen taahhütname
4. Eski merkez ticaret sicili müdürlüğünden veya Mersis sistemi üzerinden online başvuru yapılarak alınacak Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111 inci maddesine göre düzenlenmiş belge

Not : (1) Belgenin geçerlilik süresi düzenleme tarihten itibaren bir aydır.
(2) Merkez nakli başvurusu öncesinde, şirketin Mersis de bulunan kayıtlarının güncel olduğu kontrol edilmelidir.

(3)Mersis üzerinden nakil başvurusunu  adresin nakledileceği ticaret sicil müdürlüğüne göndermeden önce  kayıtlı olunan sicil müdürlüğünden veya Mersis sistemi üzerinden online başvuru yapılarak madde 111 belgesini alınır.

5. Merkez nakli ile ilgili tadil tasarısı (ıslak imzalı)(2 adet)
6. Tadil tasarısına ilişkin noter tasdikli genel kurul kararı (1 asıl olmak üzere 2 adet)
7. Ortakların T.C. uyruklu olması halinde; nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet), yabancı uyruklu olması halinde; noter tasdikli pasaport ve tercümesi / Mavi kart / Yabancı kimlik numarası var ise, yabancı kimlik numarasını gösteren belge (çalışma/ikamet/geçici koruma vb.)(1 asıl olmak üzere 2 adet)
8. Müdürlerin;

• T.C. uyruklu ise nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet),yabancı uyruklu ise noter tasdikli pasaport ve tercümesi / Mavi kart / Yabancı kimlik numarası var ise, yabancı kimlik numarasını gösteren belge (çalışma/ikamet/geçici koruma vb.)(1 asıl olmak üzere 2 adet)

• Fotoğraf (2 adet)

Not : Merkez nakli sırasında başka değişiklik işlemleri var ise;  değişiklik işlemleri bölümünde belirtilen ilgili hususlar yerine getirilir.DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Oda Kayıt Beyannamesi (42,00 KB)
  • Yeni Kayıt Dilekçesi (Anonim ve Limited Şirket Haricindekiler için) (45,00 KB)
  • Taahhütname (31,50 KB)
  • Merkez Nakli Karar Örneği (13,11 KB)
  • Merkez Nakli Tadil Tasarısı Örneği (11,43 KB)