Dosyalar

Merkez Nakli

12013

1. Dilekçe (müdürler tarafından imzalanmalıdır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
2. Tüzel Kişiler İçin Oda Kayıt Beyannamesi
3. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine göre düzenlenen taahhütname
4. Eski merkez ticaret sicili müdürlüğü tarafından onaylanmış şirket sözleşmesi, kuruluş gazetesi ve daha sonra meydana gelen değişiklikler ile ilgili evraklar ve gazeteler (1 asıl olmak üzere 2 adet)
5. Eski merkez ticaret sicili müdürlüğünden alınacak Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111 inci maddesine göre düzenlenen belge

Not : (1) Belgenin geçerlilik süresi düzenleme tarihten itibaren bir aydır.
(2) Merkez nakli başvurusu öncesinde, şirketin Mersis de bulunan kayıtlarının güncel olduğu kontrol edilmelidir.

(3)Mersis üzerinden nakil başvurusunu  adresin nakledileceği ticaret sicil müdürlüğüne göndermeden önce kayıtlı olunan sicil müdürlüğünden madde 111 belgesini alınız.

6. Merkez nakli ile ilgili tadil tasarısı (ıslak imzalı)(2 adet)
7. Tadil tasarısına ilişkin noter tasdikli genel kurul kararı (1 asıl olmak üzere 2 adet)
8. Ortakların TC uyruklu olması halinde nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet), yabancı uyruklu olması halinde noter tasdikli pasaport ve tercümesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)
9. Müdürlerin;
sicil müdürlüğünce düzenlenmiş imza beyannamesi

      Not: Müdürlerin imza örnekleri nakil gelecek olan sicil müdürlüğü tarafından düzenlenen evraklar arasında onaylı olarak     bulunmakta ise imza beyannamesi talep edilmeyecektir.

      Not:İmza Beyannameleri “mersis talep no” belirtilmek suretiyle herhangi bir sicil müdürlüğünde de düzenlenebilmektedir.

• TC uyruklu ise nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet),yabancı uyruklu ise noter tasdikli pasaport ve tercümesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)
• Fotoğraf (2 adet)

Not : Merkez nakli sırasında başka değişiklik işlemleri var ise;  değişiklik işlemleri bölümünde belirtilen ilgili hususlar yerine getirilir.DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Oda Kayıt Beyannamesi (42,00 KB)
  • Yeni Kayıt Dilekçesi (Anonim ve Limited Şirket Haricindekiler için) (45,00 KB)
  • Taahhütname (31,50 KB)
  • Merkez Nakli Karar Örneği (13,11 KB)
  • Merkez Nakli Tadil Tasarısı Örneği (11,43 KB)