Dosyalar

Merkez Nakli

18971

1. Dilekçe (müdürler tarafından imzalanır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenir.)

2. Oda Kayıt Beyannamesi

3. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine göre düzenlenen taahhütname

4. Eski merkez ticaret sicili müdürlüğünden veya MERSİS sistemi üzerinden online başvuru yapılarak alınacak Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111 inci maddesine göre düzenlenmiş belge

Not : (1) Belgenin geçerlilik süresi düzenleme tarihten itibaren 1 aydır.

(2) Merkez nakli başvurusu öncesinde, şirketin Mersis de bulunan kayıtlarının güncel olduğu kontrol edilir.

(3)Adresin nakledileceği ticaret sicil müdürlüğüne başvuru gönderilmeden önce kayıtlı olunan sicil müdürlüğünden veya mersis üzerinden online başvuru yapılarak madde 111 belgesi alınır.

5. Merkez nakli ile ilgili tadil tasarısı (ıslak imzalı)(2 adet)

6. Tadil tasarısına ilişkin noter tasdikli genel kurul kararı (1 asıl olmak üzere 2 adet)

7. Ortak/ müdür T.C. uyruklu ise;  nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet), fotoğraf (2 adet)

8. Ortak/ müdür yabancı uyruklu ise; noter tasdikli pasaport tercümesi / mavi kart / yabancı kimlik numarası (çalışma/ikamet/geçici koruma vb.) (1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not : Merkez nakli sırasında başka değişiklik işlemleri var ise;  değişiklik işlemleri bölümünde belirtilen ilgili hususlar yerine getirilir.DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Oda Kayıt Beyannamesi (15,02 KB)
  • Yeni Kayıt Dilekçesi (Anonim ve Limited Şirket Haricindekiler için) (45,00 KB)
  • Taahhütname (31,50 KB)
  • Merkez Nakli Karar Örneği (13,11 KB)
  • Merkez Nakli Tadil Tasarısı Örneği (11,43 KB)