Dosyalar

Tasfiye Giriş İşlemleri

18105

1. Dilekçe (sona erme, iflastan ve mahkeme kararından başka bir sebepten ileri gelmişse müdür, birden fazla müdür bulunması halinde ise en az iki müdür tarafından, tasfiye memurlarının atanması veya görevden alınmasında müdürler tarafından imzalanmalıdır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2. Sona erme genel kurul kararına dayanıyor ise, tasfiyeye giriş ve tasfiye memuru atanması ile ilgili noter tasdikli genel kurul kararı (1 asıl olmak üzere 2 adet)
3. Sona erme başka bir sebepten ileri geliyor ise bunu kanıtlayan belge(1 asıl olmak üzere 2 adet)
4. Tasfiye memurunun;
•Sicil müdürlüğü veya noter tarafından düzenlenmiş imza beyannamesi

      Not: İmza Beyannameleri “mersis talep no” belirtilmek suretiyle herhangi bir sicil müdürlüğünde de düzenlenebilmektedir.

• Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet),
• Fotoğraf (2 adet)
5. Tasfiye memuru ortak dışından seçilmiş ise görevi kabul ettiğine dair görev kabul beyanı
6. Tasfiye memuru tarafından imzalanmış alacaklılara çağrı ilanı  (3 adet)

Not : Tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye bulunması şarttır. (TTK 536/4)

        Not: Şirket ana sözleşmesinde tasfiye süresi ile ilgili düzenlenmiş herhangi bir hüküm yok ise tasfiye süresi 6 aydır.DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terkin ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Görev Kabul Beyanı (15,36 KB)
  • Tasfiye Giriş Karar Örneği (13,56 KB)
  • Alacaklılara Çağrı İlanı (15,49 KB)