Dosyalar

Tasfiye Giriş İşlemleri

21364

1. Dilekçe (sona erme, iflastan ve mahkeme kararından başka bir sebepten ileri gelmişse müdür, birden fazla müdür bulunması halinde ise en az iki müdür tarafından, tasfiye memurlarının atanması veya görevden alınmasında müdürler tarafından imzalanır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenir.)

2. Sona erme genel kurul kararına dayanıyor ise, tasfiyeye giriş ve tasfiye memuru atanması ile ilgili noter tasdikli genel kurul kararı (1 asıl olmak üzere 2 adet)

3. Sona erme başka bir sebepten ileri geliyor ise bunu kanıtlayan belge(1 asıl olmak üzere 2 adet)

4. Tasfiye memurunun;

  • İmza beyannamesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not: Yeni kimlik kartı olan yetkililerin imza örneklerine MERSİS üzerinden ulaşılabilmekte olup, imza kaydının bulunmaması  halinde, noter veya herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde düzenlenmiş imza beyannamesi müdürlüğümüze verilir.

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet),
  • Fotoğraf (2 adet)

5. Tasfiye memuru ortak dışından seçilmiş ise görevi kabul ettiğine dair görev kabul beyanı

Not: Şirket adına imzaya yetkili olan kişinin e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi ile MERSİS e giriş yaparak MERSİS’te “Yetki Kabul İşlemleri” modülü oluşturularak devreye alınmıştır. Mersis üzerinden elektronik ortamda yetki kabulü yapılmışsa fiziki kabul belgesi talep edilmeyecektir.

Not: Şirket adına imzaya yetkili olan kişinin e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi ile MERSİS e giriş yaparak ‘Yetki Kabul İşlemleri’ modülünden yetki kabulü ile ilgili onay vermesi gerekir.

6. Tasfiye memuru tarafından imzalanmış alacaklılara çağrı ilanı – (MERSİS sistemi üzerinde yapılan güncelleme çalışmaları sonucunda 28/03/2024 tarihinden itibaren Tasfiye ve Birleşmeden dolayı alacaklılara çağrı ilanları sistem üzerinden otomatik olarak oluşmakta olup, fiziki olarak evrak hazırlanmasına gerek bulunmamaktadır.)

Not : Tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye bulunması şarttır. (TTK 536/4)

Not: Şirket ana sözleşmesinde tasfiye süresi ile ilgili düzenlenmiş herhangi bir hüküm yok ise tasfiye süresi 3 aydır.DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terkin ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Görev Kabul Beyanı (15,36 KB)
  • Tasfiye Giriş Karar Örneği (13,56 KB)
  • Alacaklılara Çağrı İlanı (15,85 KB)