Dosyalar

Tasfiye Giriş İşlemleri

8427

1. Dilekçe (yönetim kurulu veya temsil ve ilzama yetkilendirilen üye ya da üyeler tarafından imzalanmalıdır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2. Genel kurul toplantısı ile ilgili ;
•  yönetim kurulu gündem kararı(fotokopi)
• Noter tasdikli genel kurul toplantı tutanağı (toplantı tutanağı “genel kurul toplantı ve müzakere defteri” ne yapıştırıldıktan sonra noter tasdiki yaptırılmalıdır.)(1 asıl olmak üzere 2 adet)
Hazirun cetveli(1 asıl olmak üzere 2 adet)

3. Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için izin veya uygun görüş yazısı
4. Genel kurul toplantısında bakanlık temsilcisi bulunması halinde, bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı (Bakanlık temsilcisinin bulunmadığı genel kurullarda, vekaleten katılım varsa vekaletname asılları ibraz edilmelidir)
5. Tasfiye kurulu üyelerinin görev bölümü ile şirketin temsil ve ilzamına ilişkin noter tasdikli yönetim kurulu kararı (1 asıl olmak üzere 2 adet)

6. Tasfiye kurulu üyelerinin;
• Tasfiye kurulu üyelerinin; sicil müdürlüğü tarafından düzenlenmiş imza beyannamesi

      Not: İmza Beyannameleri “mersis talep no” belirtilmek suretiyle herhangi bir sicil müdürlüğünde de düzenlenebilmektedir.

• Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)
• Fotoğraf (2 adet)
7. Tasfiye kurulu üyesinin genel kurula katılmaması veya tasfiye kurulu üyesinin  ortak dışı olması halinde görevi kabul ettiğine dair görev kabul beyanı
8. Tasfiye kurulu üyeleri tarafından imzalanmış alacaklılara çağrı ilanı (3 adet)

Not : Tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye bulunması şarttır.

        Not: Şirket ana sözleşmesinde tasfiye süresi ile ilgili düzenlenmiş herhangi bir hüküm yok ise tasfiye süresi 6 aydır.

 DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terkin ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Tasfiye Giriş Yönetim Kurulu Gündem Karar Örnekleri (40,50 KB)
  • Tasfiye Giriş Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örnekleri (21,47 KB)
  • Tasfiye Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Temsil Karar Örneği (38,00 KB)
  • Görev Kabul Beyanı (15,36 KB)
  • Alacaklılara Çağrı İlanı (26,00 KB)
  • Hazirun Cetveli Örneği (14,99 KB)