Dosyalar

Tasfiye Giriş İşlemleri

14161

1. Dilekçe (yönetim kurulu veya temsile yetkilendirilen üye ya da üyeler tarafından imzalanır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenir.)

2. Genel kurul toplantısı ile ilgili ;
•  yönetim kurulu gündem kararı(fotokopi)
• Noter tasdikli genel kurul toplantı tutanağı (toplantı tutanağı “genel kurul toplantı ve müzakere defteri” ne yapıştırıldıktan sonra noter tasdiki yaptırılmalıdır.)(1 asıl olmak üzere 2 adet)
Hazirun cetveli(1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not: Genel kurula vekaleten katılım olması durumunda vekaletnamesinin noterde düzenlenmesi gerekmektedir.

Not: Tek pay sahipli şirketlerde toplantı başkanlığı oluşturulması ile genel kurula katılabilecekler listesinin hazırlanması zorunlu değildir.

3. Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için izin veya uygun görüş yazısı

4. Genel kurul toplantısında bakanlık temsilcisi bulunması halinde, bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

Not: Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri bakanlık iznine tabi olan şirketler hariç olmak üzere, tek pay sahipli şirketlerin genel kurul toplantılarında ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurullarında bakanlık temsilcisi bulunması zorunlu değildir.

5. Tasfiye kurulu üyelerinin görev bölümü ile şirketin temsiline ilişkin noter tasdikli yönetim kurulu kararı (1 asıl olmak üzere 2 adet)

6. Tasfiye kurulu üyelerinin;
• Tasfiye kurulu üyelerinin; İmza beyannamesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not: Yeni kimlik kartı olan yetkililerin imza örneklerine MERSİS üzerinden ulaşılabilmekte olup, imza kaydının bulunmaması  halinde, noter veya herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde düzenlenmiş imza beyannamesi müdürlüğümüze verilir.

• Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)

• Fotoğraf (2 adet)

7. Tasfiye kurulu üyesinin genel kurula katılmaması veya tasfiye kurulu üyesinin  ortak dışı olması halinde görevi kabul ettiğine dair görev kabul beyanı

Not: Şirket adına imzaya yetkili olan kişinin e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi ile MERSİS e giriş yaparak MERSİS’te “Yetki Kabul İşlemleri” modülü oluşturularak devreye alınmıştır. Mersis üzerinden elektronik ortamda yetki kabulü yapılmışsa fiziki kabul belgesi talep edilmeyecektir.

Not: Şirket adına imzaya yetkili olan kişinin e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi ile MERSİS e giriş yaparak ‘Yetki Kabul İşlemleri’ modülünden yetki kabulü ile ilgili onay vermesi gerekir.

8. Tasfiye kurulu üyeleri tarafından imzalanmış alacaklılara çağrı ilanı  (MERSİS sistemi üzerinde yapılan güncelleme çalışmaları sonucunda 28/03/2024 tarihinden itibaren Tasfiye ve Birleşmeden dolayı alacaklılara çağrı ilanları sistem üzerinden otomatik olarak oluşmakta olup, fiziki olarak evrak hazırlanmasına gerek bulunmamaktadır.)

Not : Tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye bulunması şarttır. (TTK 536/4)

Not: Şirket ana sözleşmesinde tasfiye süresi ile ilgili düzenlenmiş herhangi bir hüküm yok ise tasfiye süresi 3 aydır.

 DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terkin ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Tasfiye Giriş Yönetim Kurulu Gündem Karar Örnekleri (40,50 KB)
  • Tasfiye Giriş Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örnekleri (21,47 KB)
  • Tasfiye Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Temsil Karar Örneği (38,00 KB)
  • Görev Kabul Beyanı (15,36 KB)
  • Alacaklılara Çağrı İlanı (15,85 KB)
  • Hazirun Cetveli Örneği (14,99 KB)