Dosyalar

Tasfiyeden Dönüş İşlemleri

13256

1. Dilekçe (tasfiye kurulu tarafından imzalanır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenir.)

2. Şirketin malvarlığının pay sahipleri arasında henüz dağıtılmaya başlanmadığına ilişkin tasfiye kurulu tarafından hazırlanan rapor (2 adet)

3. Genel kurul toplantısı ile ilgili ;
•  yönetim kurulu gündem kararı (fotokopi)
• Noter tasdikli genel kurul toplantı tutanağı (toplantı tutanağı “genel kurul toplantı ve müzakere defteri” ne yapıştırıldıktan sonra noter tasdiki yaptırılmalıdır.)(1 asıl olmak üzere 2 adet)
Hazirun cetveli (1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not: Genel kurula vekaleten katılım olması durumunda vekaletnamesinin noterde düzenlenmesi gerekmektedir.

Not: Tek pay sahipli şirketlerde toplantı başkanlığı oluşturulması ile genel kurula katılabilecekler listesinin hazırlanması zorunlu değildir.

4. Tasfiyeden dönme sonucu yeni seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev bölümü ile şirketin temsiline ilişkin noter tasdikli yönetim kurulu kararı (1 asıl olmak üzere 2 adet)

5. Yönetim kurulu üyelerinin;
• İmza beyannamesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not: Yeni kimlik kartı olan yetkililerin imza örneklerine MERSİS üzerinden ulaşılabilmekte olup, imza kaydının bulunmaması  halinde, noter veya herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde düzenlenmiş imza beyannamesi müdürlüğümüze verilir.

• Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)

• Fotoğraf (2 adet)

6. Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için izin veya uygun görüş yazısı

7. Genel kurul toplantısında bakanlık temsilcisi bulunması halinde, bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

Not: Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri bakanlık iznine tabi olan şirketler hariç olmak üzere, tek pay sahipli şirketlerin genel kurul toplantılarında ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurullarında bakanlık temsilcisi bulunması zorunlu değildir.

8. Yönetim kurulu üyesinin genel kurula katılmaması veya yönetim kurulu üyesinin  ortak dışı olması halinde görevi kabul ettiğine dair görev kabul beyanı

Not: Şirket adına imzaya yetkili olan kişinin e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi ile MERSİS e giriş yaparak MERSİS’te “Yetki Kabul İşlemleri” modülü oluşturularak devreye alınmıştır. Mersis üzerinden elektronik ortamda yetki kabulü yapılmışsa fiziki kabul belgesi talep edilmeyecektir.

Not: Şirket adına imzaya yetkili olan kişinin e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi ile MERSİS e giriş yaparak ‘Yetki Kabul İşlemleri’ modülünden yetki kabulü ile ilgili onay vermesi gerekir.

Not : Pay sahipleri arasında şirket malvarlığının dağıtımına başlanılmış olmadıkça, sermayenin en az yüzde altmışının oyu ile alınan genel kurul kararı ile şirketin devamına karar verilebilir.DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terkin ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Tasfiyeden Dönüş Yönetim Kurulu Gündem Karar Örneği (15,62 KB)
  • Tasfiyeden Dönüş Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örneği (15,85 KB)
  • Tasfiyeden Dönüş Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Temsil Karar Örneği (37,50 KB)
  • Tasfiyeden Dönüş Rapor Örneği (30,00 KB)
  • Hazirun Cetveli Örneği (14,99 KB)
  • Görev Kabul Beyanı (15,36 KB)