Dosyalar

Tasfiyeden Dönüş İşlemleri

8256

1. Dilekçe (tasfiye kurulu tarafından imzalanmalıdır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
2. Şirketin malvarlığının pay sahipleri arasında henüz dağıtılmaya başlanmadığına ilişkin tasfiye kurulu tarafından hazırlanan rapor (2 adet)
3. Genel kurul toplantısı ile ilgili ;
•  yönetim kurulu gündem kararı (fotokopi)
• Noter tasdikli genel kurul toplantı tutanağı (toplantı tutanağı “genel kurul toplantı ve müzakere defteri” ne yapıştırıldıktan sonra noter tasdiki yaptırılmalıdır.)(1 asıl olmak üzere 2 adet)
Hazirun cetveli (1 asıl olmak üzere 2 adet)

4. Tasfiyeden dönme sonucu yeni seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev bölümü ile şirketin temsiline ilişkin noter tasdikli yönetim kurulu kararı (1 asıl olmak üzere 2 adet)
5. Yönetim kurulu üyelerinin;
•  Temsile yetkili yönetim kurulu üyelerinin Sicil müdürlüğü tarafından düzenlenmiş imza beyannamesi

      Not: İmza Beyannameleri “mersis talep no” belirtilmek suretiyle herhangi bir sicil müdürlüğünde de düzenlenebilmektedir.

• Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)
• Fotoğraf (2 adet)
6. Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için izin veya uygun görüş yazısı
7. Genel kurul toplantısında bakanlık temsilcisi bulunması halinde, bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı (Bakanlık temsilcisinin bulunmadığı genel kurullarda, vekaleten katılım varsa vekaletname asılları ibraz edilmelidir)
8. Yönetim kurulu üyesinin genel kurula katılmaması veya yönetim kurulu üyesinin  ortak dışı olması halinde görevi kabul ettiğine dair görev kabul beyanı

Not : Pay sahipleri arasında şirket malvarlığının dağıtımına başlanılmış olmadıkça, sermayenin en az yüzde altmışının oyu ile alınan genel kurul kararı ile şirketin devamına karar verilebilir.DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terkin ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Tasfiyeden Dönüş Yönetim Kurulu Gündem Karar Örneği (15,62 KB)
  • Tasfiyeden Dönüş Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örneği (15,85 KB)
  • Tasfiyeden Dönüş Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Temsil Karar Örneği (37,50 KB)
  • Tasfiyeden Dönüş Rapor Örneği (30,00 KB)
  • Hazirun Cetveli Örneği (14,99 KB)
  • Görev Kabul Beyanı (15,36 KB)