Dosyalar

Tasfiye Sonu Terkin İşlemleri

15674

1. Dilekçe (tasfiye kurulu tarafından imzalanır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenir.)

2. Genel kurul toplantısı ile ilgili ;
• yönetim kurulu gündem kararı(fotokopi)
• Noter tasdikli genel kurul toplantı tutanağı (toplantı tutanağı “genel kurul toplantı ve müzakere defteri” ne yapıştırıldıktan sonra noter tasdiki yaptırılmalıdır.)(1 asıl olmak üzere 2 adet)
Hazirun cetveli (1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not: Genel kurula vekaleten katılım olması durumunda vekaletnamenin noterde düzenlenmesi gerekmektedir.

Not: Tek pay sahipli şirketlerde toplantı başkanlığı oluşturulması ile genel kurula katılabilecekler listesinin hazırlanması zorunlu değildir.

3. Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için izin veya uygun görüş yazısı

4. Genel kurul toplantısında bakanlık temsilcisi bulunması halinde, bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

Not: Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri bakanlık iznine tabi olan şirketler hariç olmak üzere, tek pay sahipli şirketlerin genel kurul toplantılarında ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurullarında bakanlık temsilcisi bulunması zorunlu değildir.

5.Tasfiyeye giriş ve alacaklılara çağrı yapıldığına dair 1,2 ve 3 üncü ilan gazeteleri (2 adet)

6. Genel kurul tarafından onaylanmış son ve kesin bilanço (2 asıl olmak üzere 3 adet)

Not: Tasfiye sonu bilançosu, genel kurul tarafından tasdik edilemiyor ise (genel kurul toplanamaz ise) asliye ticaret mahkemesince, tasfiye sonu bilançosunun tasdikine ilişkin kesinleşmiş karar ile tasfiye memuru sicil kayıtlarının silinmesini talep edebilir.

Not :(1) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde birer hafta ara ile yayımlanan ilanlardan, 3. ilanın üzerinden şirket sözleşmesinde aksi öngörülmediği takdirde 3 ayı tamamladıktan sonra fesih kararı alınabilir.

(2) Şirketin ticaret sicil kaydının kapatılabilmesi için sicil dosyasında bulunan haciz, tedbir vb diğer şerhlerin kaldırılması gerekmektedir.

(3) Şirketin şubeleri var ise şirket kaydı kapanmadan önce şube kayıtları kapatılmalıdır.DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terkin ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Tasfiye Sonu Yönetim Kurulu Gündem Karar Örnekleri (21,15 KB)
  • Tasfiye Sonu Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örnekleri (22,63 KB)
  • Hazirun Cetveli Örneği (14,99 KB)