Dosyalar

Değişiklik İşlemleri

7214

1. Dilekçe (yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanmalıdır,vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
2. Değişiklik işlemi şube adresi,yetkilisi,temsil ve ilzam şekli,sermayesi vb. ile ilgili ise merkez tarafından alınmış karar(1 asıl olmak üzere 2 adet)
3. Yetkili değişikliği ile ilgili olarak ;
a. Sicil müdürlüğü tarafından düzenlenmiş imza beyannamesi

      Not: İmza Beyannameleri “mersis talep no” belirtilmek suretiyle herhangi bir sicil müdürlüğünde de düzenlenebilmektedir.

b. Şube temsilcisi yabancı uyruklu ise noter tasdikli pasaport ve tercümesi (1 asıl olmak üzere 2 adet), TC uyruklu ise nüfus cüzdanı fotokopisi(2 adet)
c. Türkiye’deki adresini gösteren ikamet belgesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)
d. Fotoğraf (2 adet)

Not: (1) Yabancı uyruklu gerçek/tüzel kişilerin kaydı sırasında öncelikle bu kişilerin müdürlüğümüz tarafından Mersis’e tanıtılması gerekmekte olup, Mersis üzerinden başvuru yapmadan önce yabancı ortak tanımlama dilekçesi  ile müdürlüğümüze başvurulması gerekmektedir.
(2) Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubeleri için yerleşim yeri Türkiye’de bulunan tam yetkili bir ticari mümessil atanır.

4. Değişiklik işlemi unvan ve amaç konu vb. ile ilgili ise merkez tarafından alınmış karar ile sözkonusu değişikliklerin tescil veya onaylandığına dair yetkili kurumdan alınacak belgeler (1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not : Yabancı bir hukuka tabi olarak yabancı bir ülkede düzenlenmiş belgelerin Türk Konsolosluğundan veya yabancı resmi belgelerin tasdiki mecburiyetinin kaldırılması sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı ) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte Müdürlüğümüze verilmesi zorunludur.DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terk ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Gerçek Kişi Değişiklik,Terk ve Belge Dilekçesi (39,00 KB)
  • Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişi Tanımlama Dilekçesi (16,01 KB)