Dosyalar

Şube Kaydı

7621

1. Dilekçe (temsile yetkili kişiler tarafından imzalanır, vekaleten yapılan tescil başvurusunda, söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenir.)

2. Oda Kayıt Beyannamesi

3. Dernek tüzüğünün / vakıf senedinin noter tasdikli sureti(1 asıl olmak üzere 2 adet)

4. Ticari işletme kaydı Alanya dışında olanlar için merkez ticaret sicili müdürlüğünden onaylı ticari işletmenin açılışı ve dernek tüzüğü/vakıf senedi değişikliklerine istinaden yapılan değişikliklere ilişkin gazete (1 ası olmak üzere 2 adet)

5. Şube açılışı ile ilgili yetkili organ tarafından alınmış noter tasdikli karar(1 asıl olmak üzere 2 adet)

6. Şube temsilcilerinin ;
• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (2 Adet)

• İmza beyannamesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not: Yeni kimlik kartı olan yetkililerin imza örneklerine MERSİS üzerinden ulaşılabilmekte olup, imza kaydının bulunmaması  halinde, noter veya herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde düzenlenmiş imza beyannamesi müdürlüğümüze verilir.

• Fotoğraf (2 Adet)

• Görevi kabul ettiğine dair görev kabul beyanı

Not: Şirket adına imzaya yetkili olan kişinin e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi ile MERSİS e giriş yaparak MERSİS’te “Yetki Kabul İşlemleri” modülü oluşturularak devreye alınmıştır. Mersis üzerinden elektronik ortamda yetki kabulü yapılmışsa fiziki kabul belgesi talep edilmeyecektir.

Not: Şirket adına imzaya yetkili olan kişinin e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi ile MERSİS e giriş yaparak ‘Yetki Kabul İşlemleri’ modülünden yetki kabulü ile ilgili onay vermesi gerekir.

8. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine göre düzenlenen taahhütnameDİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Oda Kayıt Beyannamesi (15,02 KB)
  • Yeni Kayıt Dilekçesi (Anonim ve Limited Şirket Haricindekiler için) (45,00 KB)
  • Taahhütname (31,50 KB)
  • Görev Kabul Beyanı (15,36 KB)
  • Şube Açılış Karar Örneği (12,47 KB)