Dosyalar

Tasfiye Giriş İşlemleri

9148

1- Dilekçe (yetkililer tarafından müştereken imzalanır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenir.)

2- Genel kurul toplantısı ile ilgili ;
yönetim kurulu gündem kararı (fotokopi)
• Noter tasdikli genel kurul toplantı tutanağı (toplantı tutanağı “genel kurul toplantı ve müzakere defteri” ne yapıştırıldıktan sonra noter tasdiki yaptırılmalıdır.) (1 asıl olmak üzere 2 adet)
Hazirun cetveli (1 asıl olmak üzere 2 adet)

3- Genel kurul toplantısı ile ilgili bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

4- Yönetim /tasfiye kurulunun görev bölümü ile kooperatifin temsiline ilişkin yönetim kurulu kararı  (Ticaret sicili müdürlüğü tarafından onaylanacaktır.)

5- Yönetim /tasfiye kurulu üyelerinin;
• İmza beyannamesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not: Yeni kimlik kartı olan yetkililerin imza örneklerine MERSİS üzerinden ulaşılabilmekte olup, imza kaydının bulunmaması  halinde, noter veya herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde düzenlenmiş imza beyannamesi müdürlüğümüze verilir.

Not: Kooperatif adına imzaya yetkili olan kişinin e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi ile MERSİS e giriş yaparak MERSİS’te “Yetki Kabul İşlemleri” modülü oluşturularak devreye alınmıştır. Mersis üzerinden elektronik ortamda yetki kabulü yapılmışsa fiziki kabul belgesi talep edilmeyecektir.

Not: Kooperatif adına imzaya yetkili olan kişinin e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi ile MERSİS e giriş yaparak ‘Yetki Kabul İşlemleri’ modülünden yetki kabulü ile ilgili onay vermesi gerekir.

• Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)

• Fotoğraf (2 adet)

6- Tasfiye kurulu üyeleri tarafından imzalanmış alacaklılara çağrı ilanı (MERSİS sistemi üzerinde yapılan güncelleme çalışmaları sonucunda 28/03/2024 tarihinden itibaren Tasfiye ve Birleşmeden dolayı alacaklılara çağrı ilanları sistem üzerinden otomatik olarak oluşmakta olup, fiziki olarak evrak hazırlanmasına gerek bulunmamaktadır.)

Not: Tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye bulunması şarttır. (TTK 536/4)DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi İşlem ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Tasfiye Giriş Yönetim Kurulu Gündem Karar Örnekleri (45,50 KB)
  • Tasfiye Giriş Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örnekleri (22,10 KB)
  • Tasfiye Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Temsil Karar Örneği (38,50 KB)
  • Alacaklılara Çağrı İlanı (15,85 KB)
  • Hazirun Cetveli Örneği (17,30 KB)