Dosyalar

Tasfiye Giriş İşlemleri

8036

1- Dilekçe (yetkililer tarafından müştereken imzalanmalıdır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
2- Genel kurul toplantısı ile ilgili ;
yönetim kurulu gündem kararı (fotokopi)
• Noter tasdikli genel kurul toplantı tutanağı (toplantı tutanağı “genel kurul toplantı ve müzakere defteri” ne yapıştırıldıktan sonra noter tasdiki yaptırılmalıdır.)(1 asıl olmak üzere 2 adet)
Hazirun cetveli(1 asıl olmak üzere 2 adet)
3- Genel kurul toplantısı ile ilgili bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
4- Yönetim /tasfiye kurulunun görev bölümü ile ,kooperatifin temsil ve ilzamına ilişkin noter tasdikli yönetim kurulu kararı(1 asıl olmak üzere 2 adet)
5- Yönetim /tasfiye kurulu üyelerinin;
• Sicil müdürlüğü veya noter tarafından düzenlenmiş imza beyannamesi

      Not: İmza Beyannameleri “mersis talep no” belirtilmek suretiyle herhangi bir sicil müdürlüğünde de düzenlenebilmektedir.

• Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)
• Fotoğraf (2 adet)
6- Tasfiye kurulu üyeleri tarafından imzalanmış alacaklılara çağrı ilanı (3 adet)

Not: Tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye bulunması şarttır. (TTK 536/4)DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi İşlem ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Tasfiye Giriş Yönetim Kurulu Gündem Karar Örnekleri (45,50 KB)
  • Tasfiye Giriş Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örnekleri (22,10 KB)
  • Tasfiye Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Temsil Karar Örneği (38,50 KB)
  • Alacaklılara Çağrı İlanı (29,50 KB)
  • Hazirun Cetveli Örneği (17,30 KB)