Dosyalar

Tasfiyeden Dönüş İşlemleri

8926

1- Dilekçe (tasfiye kurulu tarafından müştereken imzalanmalıdır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
2- Kooperatifin malvarlığının pay sahipleri arasında henüz dağıtılmaya başlanmadığına ilişkin tasfiye kurulu tarafından hazırlanan rapor (2 adet)
3- Tasfiyeden dönme ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili noter tasdikli yönetim kurulu kararı(1asıl olmak üzere 2 adet)
4- Genel kurul toplantısı ile ilgili ;
yönetim kurulu gündem kararı (fotokopi)
• Noter tasdikli genel kurul toplantı tutanağı (toplantı tutanağı “genel kurul toplantı ve müzakere defteri” ne yapıştırıldıktan sonra noter tasdiki yaptırılmalıdır.)(1 asıl olmak üzere 2 adet)
Hazirun cetveli(1 asıl olmak üzere 2 adet)
5- Genel kurul toplantısı ile ilgili bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
6- Yönetim kurulu üyelerinin;
• Sicil müdürlüğü veya noter tarafından düzenlenmiş imza beyannamesi

      Not: İmza Beyannameleri “mersis talep no” belirtilmek suretiyle herhangi bir sicil müdürlüğünde de düzenlenebilmektedir.

• Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)
• Fotoğraf (2 adet)
7- Denetim kurulu üyelerinin nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi İşlem ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Tasfiyeden Dönüş Yönetim Kurulu Gündem Karar Örnekleri (17,36 KB)
  • Tasfiyeden Dönüş Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örnekleri (16,39 KB)
  • Tasfiyeden Dönüş Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Temsil Karar Örneği (38,00 KB)
  • Hazirun Cetveli Örneği (17,30 KB)