ADR ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISINA GÖRÜŞ

873

TOBB’dan Odamıza ulaşan 12.04.2019 Tarih ve 34221550-250-4085 sayılı yazıda; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nünn 08/04/2019 tarih ve 27855 sayılı yazısına atfen, ülkemizin Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması’na (ADR) 22 Mart 2010 itibariyle taraf olduğu ve buna ilişkin mevzuat çalışmalarının tamamlandığı bildirilmektedir. Ayrıca, ADR Anlaşmasının A ve B eklerinin, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Ulaştırma Komitesi’nin Tehlikeli Malların taşınması Çalışma Grubu tarafından her 6 ayda bir düzenlenen toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda her iki senede bir düzenli olarak değiştirilmekte ve güncellenmekte olduğu anlatılmaktadır. Aynı yazıda, 13-17 Mayıs 2019 tarihleri arasında Cenevre’de düzenlenecek olan Tehlikeli Malların Taşınması Çalışma Grubu Toplantısı’nda (WP.15) görüşülmek üzere aşağıdaki konularda üyelerimizin görüşleri talep edilmektedir:

  • Avrupa Kimyasal Endüstrisi Konseyi (CEFIC) tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/2019/1), tehlikeli malların denizyoluyla da taşınması durumunda şoför kabininde soğutuculu konteynerler için sıcaklık okumasına dair 9.6.1 (c)’de muafiyet teklif edilmektedir.
  • İsviçre hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/2019/2), Sınıf 7 (radyoaktif malzemeler) dışındaki sınıfların özellikleri olmayan ve Tablo 2.2.7.2.4.1.2’deki aktivite seviyelerinin onda birini aşmayan aktivite düzeyindeki Sınıf 7 adi paketlerinin posta olarak da taşınabilmesi için Kısım 3.3’e yeni bir özel hüküm eklenmesi teklif edilmektedir.
  • İsviçre hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/2019/3), 9.1.3.4’te araç uygunluk belgesinin yenilenmesiyle ilgili değişiklik teklif edilmektedir.
  • Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/2019/5), tehlikeli madde taşıyan araçların şoförlerinin yenileme eğitiminin teorik kısmının elektronik eğitimle yapılabilmesi amacıyla ADR 8.2.2.5.2’de değişiklik önerisi teklif edilmektedir.
  • Finlandiya ve İsveç hükümetleri tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/2019/10), tehlikeli mal ile yüklü olan taşıma ünitelerinin birden fazla sayıda römork (veya yarı-römork) takabilmeleri amacıyla 8.1.1’de değişiklik teklif edilmektedir.
  • Almanya hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/2019/12), Kısım 8.5 S1(6), S16 ve S21’e araçların gözetimiyle ilgili hükümlerin eklenmesi önerileri teklif edilmektedir.
  • Hollanda hükümeti tarafından sunulan Inf.3 numaralı dokümanda; 7.1.7.4.5’teki termal yalıtımla ilgili hükümlerle ilgili çalışma grubunun görüşleri talep edilmektedir.

Söz konusu önerilere ilişkin belgeler BMAEK internet sitesinde yayınlanmakta olup; resmi dökümanlara https://www.unece.org/trans/areas-of-work/dangerous-goods/meetings-and-events/unecebodies/transmaindgdbwp15/workingdocuments/2019.html adresinden, resmi olmayan dökümanlara da (Inf.) https://www.unece.org/trans/main/dgdb/wp15/wp15inf106.html adresinden ulaşılabilmektektedir.

Bilgilerini ve Birliğimiz görüşüne esas teşkil etmek üzere yukarıda bahsedilen konularla ilgili  görüşlerinizi en geç 2 Mayıs 2019 tarihine kadar Birliğimize yazılı ve e-posta yoluyla (ahmet.karakas@tobb.org.tr) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız. Denmektedir.

İlgili üyelerimize duyurulur.