Dosyalar

Tek Pay Sahipliği Bildirim İşlemleri

15402

1. Dilekçe (yönetim kurulu veya temsile yetkilendirilen üye ya da üyeler tarafından imzalanır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenir.)

2. Şirketin tek pay sahipli bir anonim şirkete dönüşmesi/tescil edilmiş tek pay sahibinin değişmesi/şirketin tek pay sahipli olma durumunun sona ermesine ilişkin noter tasdikli yönetim kurulu kararı (1 asıl olmak üzere 2 adet)

3. Pay defterinin ilgili sayfalarının fotokopisi (2 adet)

Not : (1) Şirketin pay sahibi bire düşerse ve yönetim kurulu sayısında değişiklik yapılmak gerekir ise, yeni TTK’ ya uygun şekilde esas sözleşmenin yönetim kuruluna ilişkin maddesinin tadil edilmesi gerekmekte olup, bu durumda Sözleşme Değişiklik İşlemleri ile Genel Kurul İşlemleri başlığındaki işlemler yerine getirilir.

(2) Birden çok pay sahibi tarafından kurulan anonim şirketin pay sahibi sayısı sonradan bire düşerse durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde yönetim kuruluna yazı ile bildirilir. Yönetim kurulu, bildirimin alınması tarihinden itibaren yedi gün içinde, şirketin tek pay sahipli bir anonim şirket olduğunu, bu tek pay sahibinin adı ve soyadını veya unvanını, kimlik numarasını, yerleşim yerini veya merkezini ve vatandaşlığını tescil ettirir.

(3) Çok ortaklı şirketin tek ortaklı şirkete dönüşmesi/şirketin tek ortağının değişmesi/tek ortaklı şirketin çok ortaklı şirkete dönüşme işlemleri tescile tabi olup ticaret sicil harcından muaftır.DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terkin ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Ortaklık Yapısı Değişikliği Karar Örneği (14,38 KB)