Dosyalar

Birleşme İşlemleri

23166

Açıklamalar ;

• Şirketler; bir şirketin diğerini devralması, teknik terimle “devralma şeklinde birleşme” veya yeni bir şirket içinde bir araya gelmeleri, teknik terimle “yeni kuruluş şeklinde birleşme”, yoluyla birleşebilirler.

• Birleşmede, kabul eden şirket “devralan”, katılan şirket “devrolunan” diye adlandırılır. Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir. Birleşme sözleşmesinde ayrılma akçesi de öngörülebilir. Birleşmeyle, devralan şirket devrolunan şirketin malvarlığını bir bütün halinde devralır. Birleşmeyle devrolunan şirket sona erer ve ticaret sicilinden silinir.

• Yeni kuruluş yolu ile birleşmede, Türk Ticaret Kanunu ile 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun, ayni sermaye konulmasına dair düzenlemeleri ve asgari ortak sayısına ilişkin hükümleri dışındaki maddeleri yeni şirketin kuruluşuna uygulanır.

• Devralan şirketin birleşme dolayısıyla sermaye artırımı yapmasının gerekli olduğu hallerde,sermaye artırımı ile birleşme kararı eş zamanlı olarak tescil edilir.Yeni kuruluş yolu ile birleşmede ise yeni kurulacak şirketin kuruluşu ile birlikte birleşme kararı eş zamanlı olarak tescil edilir. Tescili yapan müdürlük durumu devrolunan şirketin kayıtlı olduğu müdürlüğe derhal bildirir. Birleşme nedeniyle infisah eden şirketin unvanı bu bildirim üzerine resen silinir.

• Devralan şirketin kayıtlı olduğu müdürlük; devrolunan şirketin malvarlığına dahil olan tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların devralan şirket adına tescilinin gecikmeksizin yapılması amacıyla; yeni hak sahibini, şirketin birleşme kararının tescili ile eş zamanlı olarak ilgili sicillere derhal bildirir.

• Birleşme kararlarını tescil eden müdürlükler, birleşmeye taraf olanlar tarafından hazırlanmış olan ve alacaklılarının davet edildiği çağrı ile ilgili ilan metinlerinin, yedişer gün ara ile üç defa sicil gazetesinde ilan edilmesini sağlar. Ancak ilk ilanların birleşme kararının tesciline ilişkin ilanlarla birlikte aynı sicil gazetesinde yayımlanması zorunludur.

• Birleşme işlemlerinde ayni sermaye konulmasına dair hükümler uygulanmaz.

• Birleşme sözleşmesinin imzalandığı tarih ile bilanço günü arasında 6 aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarılmasından sonra, birleşmeye katılan şirketlerin malvarlıklarında önemli değişiklikler meydana gelmişse, birleşmeye katılan şirketler tarafından Kanunun 144 üncü maddesindeki hükümler doğrultusundan ara bilançonun çıkarılması zorunlu olup ara bilançoya göre yapılan değerlendirmeye ilişkin YMM veya SMMM raporu hazırlanır.

• Birleşme ile ilgili toplantı ve karar nisapları

Geçerli Birleşmeler ;
1. Sermaye şirketleri;
a) Sermaye şirketleriyle,
b) Kooperatiflerle ve
c) Devralan şirket olmaları şartıyla, kollektif ve komandit şirketlerle,

2. Şahıs şirketleri;
a) Şahıs şirketleriyle,
b) Devrolunan şirket olmaları şartıyla, sermaye şirketleriyle,
c) Devrolunan şirket olmaları şartıyla, kooperatiflerle,

3. Kooperatifler;
a) Kooperatiflerle,
b) Sermaye şirketleriyle ve
c) Devralan şirket olmaları şartıyla, şahıs şirketleriyle,
birleşebilirler.

4. TTK Madde 194 e göre,bir ticari işletme, bir ticaret şirketiyle, onun tarafından devralınmak suretiyle birleşebilir. Bu hâlde devralan ticaret şirketinin türüne gör TTK’ nın 138 ilâ 140, 142 ila 158 ve ortak hükümlere ilişkin 191 ilâ 193 üncü madde hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.

Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 132 maddesine göre ticari işletme ile ilgili birleşme işlemleri;

1. Birleşme sözleşmesiyle ticari işletmeye sürekli olarak özgülenmiş malvarlığından birleşme dışı bırakılan unsur veya unsurlar nedeniyle işletmenin bütünlüğü ve devamlılığının zedelenmesi halinde birleşme tescil edilemez.
2. Bir ticari işletmenin bir ticaret şirketi tarafından devralınmak suretiyle yapılacak birleşmelerde, devralan ticaret şirketinin türüne göre 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 138 ila 140 ıncı, 142 ila 158 inci, 191 ila 193 üncü madde hükümleri ile bu Yönetmeliğin 126 ncı ve 127 nci maddeleri kıyas yoluyla uygulanır. Ancak devri tescil için aranan kanuni bütünlük şartının somut olayda var olup olmadığının Kanunun 32 nci maddesi kapsamında incelenebilmesi için devreden tarafından müdürlüğe aşağıdaki belgeler de verilir:

a. Ticari işletme sahibinin, ticari işletmeye sürekli olarak özgülenmiş bulunan malvarlığının tam listesini gösterir beyanı.

b. Beyanda yer alan malvarlığından özel sicillerde kayıtlı bulunanların kayıtlı oldukları siciller ile bunların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgiler.

c. Listede yer alan malvarlığı unsurlarının her birinin, ticari işletmenin devamlılığı esasına göre yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından tespit edilmiş gerçeğe uygun değerlerini, işletme değerini, işletme değeri hesaba katılmamışsa sebeplerini gösterecek şekilde hazırlanmış rapor.

3. Tescil başvurusu birleşmeye katılan ticari işletmenin ve şirketin kayıtlı olduğu müdürlüklere yapılır. Bunların aynı sicile kayıtlı olması durumunda tescil başvurusu birlikte yapılır.

Birleşme İle İlgili İşlemler ;

1. Dilekçe(müdürler/yönetim kurulu veya temsil ve ilzama yetkilendirilen üye ya da üyeler tarafından imzalanmalıdır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)

2. Birleşmeye katılan şirketlerin, yönetim organlarınca imzalanmış ve genel kurulları tarafından onaylanmış birleşme sözleşmesi(1 asıl olmak üzere 4 adet)

Birleşme sözleşmesinin;
a. Birleşmeye katılan şirketlerin ticaret unvanlarını, hukuki türlerini, merkezlerini; yeni kuruluş yolu ile birleşme hâlinde, yeni şirketin türünü, ticaret unvanını ve merkezini,
b. Şirket paylarının değişim oranını, öngörülmüşse denkleştirme tutarını; devrolunan şirketin ortaklarının, devralan şirketteki paylarına ve haklarına ilişkin açıklamaları,
c. Devralan şirketin, imtiyazlı ve oydan yoksun payların sahipleriyle intifa senedi sahiplerine tanıdığı hakları,
d. Şirket paylarının değiştirilmesinin şeklini,
e. Birleşmeyle iktisap edilen payların, devralan veya yeni kurulan şirketin bilanço kârına hak kazandığı tarihi ve bu isteme ilişkin bütün özellikleri,
f. Gereğinde 141 inci madde uyarınca ayrılma akçesini,
g. Devrolunan şirketin işlem ve eylemlerinin devralan şirketin hesabına yapılmış sayılacağı tarihi,
h. Yönetim organlarına ve yönetici ortaklara tanınan özel yararları,
i. Gereğinde sınırsız sorumlu ortakların isimlerini içermesi zorunludur.

3. Birleşmeye katılan şirketlerin yönetim organları tarafından,ayrı ayrı veya birlikte hazırlanan birleşme raporu(1 asıl olmak üzere 4 adet) Yeni kuruluş yolu ile birleşmede birleşme raporuna yeni şirketin sözleşmesinin de eklenmesi şarttır.Tüm ortakların onaylaması halinde,küçük ve orta ölçekli şirketlerde, birleşme raporunun düzenlenmesinden vazgeçilebilir. 1 asıl olmak üzere 4 adet)Şirketin küçük ve orta büyüklükte işletme olduğunun SMMM veya YMM Raporu ile tespit edilmesi gerekir. (1 asıl olmak üzere 4 adet)

Birleşme raporunda yer alması gereken hususlar;
a. Birleşmenin amacı ve sonuçları,
b. Birleşme sözleşmesi,
c. Şirket paylarının değişim oranı ve öngörülmüşse denkleştirme akçesi; devrolunan şirketlerin ortaklarına devralan şirket nezdinde tanınan ortaklık hakları,
d. Gereğinde ayrılma akçesinin tutarı ve şirket pay ve ortaklık hakları yerine ayrılma akçesi verilmesinin sebepleri,
e. Değişim oranının belirlenmesi yönünden payların değerlemesine ilişkin özellikler,
f. Gereğinde devralan şirket tarafından yapılacak artırımın miktarı,
g. Öngörülmüşse, devrolunan şirketin ortaklarına, birleşme dolayısıyla yüklenecek olan, ek ödeme ve diğer kişisel edim yükümlülükleri ile kişisel sorumluluklar hakkında bilgi,
h. Değişik türdeki şirketlerin birleşmelerinde, yeni tür dolayısıyla ortaklara düşen yükümlülükler,
i. Birleşmenin, birleşmeye katılan şirketlerin işçileri üzerindeki etkileri ile mümkünse bir sosyal planın içeriği,
j. Birleşmenin, birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları üzerindeki etkileri,
k. Gerekiyorsa, ilgili makamlardan alınan onaylar,hukuki ve ekonomik yönden açıklanır ve gerekçeleri belirtilir.

4. Birleşmeye taraf olan tüm şirketlerin, ortaklarına inceleme hakkının işaret edildiği, incelenecek belgelerin nereye tevdi edildiği ve nerelerde incelemeye hazır tutulduğu hususlarının ilan edildiği sicil gazetesi ile şirket sözleşmesinde öngörülen gazete ilanları(4 adet) Tüm ortakların onaylaması halinde, küçük ve orta ölçekli şirketlerde, inceleme hakkının kullanılmasından(1 asıl olmak üzere 4 adet) vazgeçilebilir.Şirketin küçük ve orta büyüklükte işletme olduğunun SMMM veya YMM Raporu ile tespit edilmesi gerekir. (1 asıl olmak üzere 4 adet)

İnceleme hakkı ile ilgili yapılması gereken işlemler;

Genel kurul kararından önceki 30 gün içinde, birleşmeye katılan şirketlerden her biri, merkezleriyle şubelerinde ve halka açık anonim şirketler ise Sermaye Piyasası Kurulunun öngöreceği yerlerde, birleşme sözleşmesini, birleşme raporunu, son üç yılın yıl sonu finansal tablolarıyla yıllık faaliyet raporlarını, gereğinde ara bilançolarını, ortakların, intifa senedi sahipleriyle şirket tarafından ihraç edilmiş bulunan menkul kıymet hamillerinin, menfaati bulunan kişilerin ve diğer ilgililerin incelemesine sunmakla yükümlüdür. Birleşmeye katılan her şirket, söz konusu belgelerin nereye tevdi edildiklerini ve nerelerde incelemeye hazır tutulduklarını, tevdiden en az üç iş günü önce, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile şirket sözleşmesinde öngörülen gazetelerde ve sermaye şirketleri de internet sitelerinde ilan ederler.

5. Birleşme sözleşmesinin devralan ve devrolunan şirketlerin genel kurullarınca onaylanmasına ilişkin noter tasdikli genel kurul kararı ve diğer genel kurul evrakları(1 asıl olmak üzere 4 adet)

6. Birleşmeye taraf olan şirketlerin her biri tarafından, alacaklılarına yapacakları çağrıya ilişkin ilan örnekleriMERSİS sistemi üzerinde yapılan güncelleme çalışmaları sonucunda 28/03/2024 tarihinden itibaren Tasfiye ve Birleşmeden dolayı alacaklılara çağrı ilanları sistem üzerinden otomatik olarak oluşmakta olup, fiziki olarak evrak hazırlanmasına gerek bulunmamaktadır.

7. Denetime tabi şirketlerde denetçi tarafından; diğer şirketlerde ise yönetim organı tarafından onaylanmış son bilanço ve gerektiğinde ara bilanço (1 asıl olmak üzere 4 adet)

8. Birleşme sebebiyle devralan şirkette yapılacak sermaye artırımı ile ilgili gerekli belgeler( ilgili ticaret şirketin sermaye artırımında istenen belgeler)

9. Birleşmenin yeni kuruluş şeklinde yapılması halinde yeni şirket kuruluşu ile ilgili belgeler( ilgili ticaret şirketin yeni kuruluş belgeleri)

10. Devrolunan şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi ve bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan(Söz konusu mal ve haklar yok ise olmadığına dair beyan) (1 asıl olmak üzere 4 adet)
Aynı beyanda şirketin şube kaydı ile iştirak ettiği şirketin bulunup bulunmadığı belirtilir.

11. Birleşmeye katılan şirketlerden her birinin, sermayelerinin karşılıksız kalıp kalmadığının, şirket özvarlıklarının tespitinin ve şayet devrolunan şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapıldığı yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu (1 asıl olmak üzere 4 adet) Şayet raporda alacaklıların alacaklarının tehlikeye düşmediğinin gösterilmemiş ise bu durumda söz konusu alacakların teminat altına alındığına dair yönetim organı beyanı(1 asıl olmak üzere 4 adet)

12. Birleşmeye taraf olan bir şirketin, sermayesiyle kanuni yedek akçeleri toplamının yarısı zararlarla kaybolmuş veya borca batık durumda olması halinde; birleşmeye taraf olan diğer şirketin kaybolan sermayeyi veya borca batıklık durumunu karşılayacak miktarda serbestçe tasarruf edebileceği özvarlığa sahip bulunduğu ve buna ilişkin tutarların, hesap şekli de gösterilerek doğrulandığı veya belirtilen durumların mevcut olmadığının doğrulandığı yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu(1 asıl olmak üzere 4 adet)Devrolunan şirketlerin denetime tabi olması halinde bu rapor, şirket denetçisi tarafından da hazırlanabilir.

13. Devrolunan şirket tasfiye halinde ise malvarlığının pay sahipleri arasında dağıtılmasına başlanmadığına ilişkin tasfiye memurlarınca hazırlanacak rapor (1 asıl olmak üzere 4 adet)

14. Şirketin Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olunması halinde, bu izin veya uygun görüş yazısı aslı,

15. Genel kurul toplantısında bakanlık temsilcisi bulunması halinde atama yazısı aslı,

16. Rapor hazırlayan yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirlere ait faaliyet belgesi

17. Birleşmeye katılan şirketler arasında yabancı uyruklu şirket bulunması halinde yukarıdaki evraklardan birer adet fazla hazırlanır.

18. Devrolunan şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde, Müdürlüğümüz tarafından ilgili sicillere bildirim yapılması gerektiğinden, yukarıdaki belgelerden her sicil için ek evraklar hazırlanır.

19. Kanunun 156. maddesi uyarınca kolaylaştırılmış usulle birleşen sermaye şirketlerinde birleşme sözleşmesinin genel kurul onayına sunulmaması halinde birleşmenin kabul edildiğine, kolaylaştırılmış birleşme usulünün uygulandığına ve bu usulün dayanağına dair noter tasdikli yönetim kurulu/müdürler kurulu kararı(1 asıl olmak üzere 4 adet)


SERMAYE ŞİRKETLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMIŞ ŞEKİLDE BİRLEŞMESİ (TTK MD.155)

• Kolaylaştırılmış şekilde birleşme sadece sermaye şirketleri için geçerlidir.

• Yeni kuruluş sureti ile birleşmelerde geçerli değildir.

• Kolaylaştırılmış birleşme aşağıda belirtilen iki durumda ortaya çıkmakta olup, belirtilen hususlar dışındaki diğer işlemler yukarıda belirtilen şekilde yapılır.

1. Devralan sermaye şirketi devrolunan sermaye şirketinin oy hakkı veren bütün paylarına veya bir şirket ya da bir gerçek kişi veya kanun yahut sözleşme dolayısıyla bağlı bulunan kişi grupları, birleşmeye katılan sermaye şirketlerinin oy hakkı veren tüm paylarına sahiplerse sermaye şirketleri kolaylaştırılmış düzene göre birleşebilirler.

Bu tür sermaye şirketlerinin kolaylaştırılmış şekilde birleşmesinde hazırlanacak birleşme sözleşmesinde;

• Birleşmeye katılan şirketlerin ticaret unvanlarını, hukuki türlerini, merkezlerini; yeni kuruluş yolu ile birleşme halinde, yeni şirketin türünü, ticaret unvanını ve merkezini,
• Gereğinde 141 inci madde uyarınca ayrılma akçesini,
• Gereğinde sınırsız sorumlu ortakların isimlerini içeren kayıtlara yer verilir.
Bu sermaye şirketleri, birleşme raporunu düzenlemeye ve inceleme hakkını sağlamakla yükümlü olmadıkları gibi, birleşme sözleşmesini genel kurulun onayına da sunmayabilirler.

2. Devralan sermaye şirketi, devrolunan sermaye şirketinin tüm paylarına değil de oy hakkı veren paylarının en az yüzde doksanına sahipse, azınlıkta kalan pay sahipleri için; devralan şirkette bu payların denk karşılığı olan paylar verilmesi şirket payları yanında, 141 inci maddeye göre, şirket paylarının gerçek değerinin tam dengi olan nakdî bir karşılık verilmesinin önerilmiş olması ve birleşme dolayısıyla ek ödeme borcunun veya herhangi bir kişisel edim yükümlülüğünün yahut kişisel sorumluluğun doğmaması, halinde birleşme kolaylaştırılmış usulde gerçekleşebilir.
Bu tür sermaye şirketlerinin kolaylaştırılmış şekilde birleşmesinde hazırlanacak birleşme sözleşmesinde sadece
• Birleşmeye katılan şirketlerin ticaret unvanlarını, hukuki türlerini, merkezlerini; yeni kuruluş yolu ile birleşme halinde, yeni şirketin türünü, ticaret unvanını ve merkezini,
• Şirket paylarının değişim oranını, öngörülmüşse denkleştirme tutarını; devrolunan şirketin ortaklarının, devralan şirketteki paylarına ve haklarına ilişkin açıklamaları,
• Gereğinde 141 inci madde uyarınca ayrılma akçesini,
• Gereğinde sınırsız sorumlu ortakların isimlerini içeren kayıtlara yer verilir.
Bu sermaye şirketleri, birleşme raporunu düzenlemeye ve birleşme sözleşmesini genel kurulun onayına da sunmaya zorunlu değildirler. İnceleme hakkının, birleşmenin tescili için ticaret siciline yapılan başvurudan otuz gün önce sağlanmış olması gerekir.DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

 • Tüzel Kişi Değişiklik,Terk ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
 • Tüm Ortakların Onayına İlişkin Beyan (43,00 KB)
 • Varlık, Hak, Şube ve İştirakler Hakkında Beyan (19,79 KB)
 • Alacaklılara Çağrı İlanı Örneği (Devralan) (29,00 KB)
 • Alacaklılara Çağrı İlanı Örneği (Devrolan) (29,50 KB)
 • İnceleme Hakkı İlanı Örneği (25,00 KB)
 • Birleşme Sözleşmesi Örneği (45,50 KB)
 • Birleşme Sözleşmesi Örneği (155 inci Maddenin Birinci Fıkrası Kapsamındaki Sermaye Şirketler için) (39,50 KB)
 • Birleşme Sözleşmesi Örneği (155 inci Maddenin İkinci Fıkrası Kapsamındaki Sermaye Şirketler için) (40,00 KB)
 • Birleşme Rapor Örneği (59,00 KB)
 • Limited Şirket Birleşme Karar Örneği (Devrolan-Devralan) (23,00 KB)
 • Anonim Şirket Birleşme Karar Örneği (Devrolan-Devralan) (27,42 KB)
 • Smmm Rapor Örneği (Tespitlere İlişkin) (90,50 KB)
 • Smmm Rapor Örneği (Kobi Tespitine İlişkin) (44,50 KB)
 • Toplantı ve Karar Nisapları (13,78 KB)